دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی رشته تخصصی اصول حسابداریدانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی اصول حسابداری


: دانلود رایگان


اقتصاد و حسابداری
درباره اصول حسابداری و آشنایی با این درس


اصول حسابداری 1(رشته  حسابداری)
عبدالکریم مقدم-علی شفیع زاده

پیشگفتار:تاریخچه حسابداری: نگهداری دفاتر حسابداری- گرچه به شکل بسیار ساده – ازقرن ها پیش درتاریخ بشرمعمول بود است. بابلی ها پرداخت حقوق ودستمزد راباخط میخی بر الواح گلی نقش می کردند.مصریان قدیم درآمدوهزینه موسسات دولتی وعملیات ومعاملات بنگاه های بازرگانی راروی کاغذ پاپیروس ثبت مینمودند.
اولین کتاب چاپی درباره دفترداری دوبل متعلق به یک راهب ایتالیایی به نام لوکا پاچیولی است که درسال 1494 میلادی منتشر گردید وبسیاری از اصول دفترداری وحسابداری زمان ما عینا درآن ملاحظه میشود. به نظر بعضی از محققان احتمال می رود رساله دفتر داری دوبل پاچیولی با استفاده از نسخه خطی کتاب بند توکترولی, تهیه شده باشد.
بتدریج با تشکیل بازارهای سرمایه وشرکت های سهامی,نیاز به حسابداری و حسابرسی حرفه ای اجتناب ناپذیر گردید. 
پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدن هایی برمی گردد که در این سرزمین پا گرفت ومدارک حسابداری متنوع ومتعددی برای اداره امور حکومتی واجرای فعالیت های اقتصادی ابداع شدکه در پاسخ به نیازهای زمان,سیرتحولی وتکاملی داشته است.

فصل اول

کلیات
تصمیم گیری صحیح نیازمند وجود اطلاعات به موقع وقابل اتکا است.برهمین اساس حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نقش بسیارمهمی در عرصه فعالیت های اقتصادی دارد. 
طبق یکی از تعاریف جدید حسابداری عبارت است ازیک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسایی ثبت طبقه بندی تلخیص وگزارشگری رویدادهای مالی اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان قرارمی دهد.
مفروضات حساب داری مفروضاتی هستند که زیربنای صورت های مالی واحدهای اقتصادی ومنشأ وشالوده اصول حسابداری راتشکیل می دهند. براساس فرض تعهدی درامدها به محض تحقق وهزینه ها به محض تحمیل شناسایی میشوند بدون توجه به زمان دریافت یاپرداخت وجه نقد مربوطه.
براساس فرض تفکیک شخصیت برای هرموسسه شخصیتی جدا ازمالکان ان وهمچنین جدا ازسایر موسسات موجود درجامعه در نظر گرفته می شود.فرض تداوم فعالیت بدین معنی است که عملیات موسسه دراینده قابل پیش بینی تداوم خواهد یافت وقصدانحلال یا توقف فعالیت ان وجود ندارد .
طبق فرض دوره مالی عمرطولانی یک موسسه به دوره های زمانی مساوی که معمولا یک ساله است تقسیم می شود وبرای هردوره مالی گزارش های مالی جداگانه ای داده می شود به این دوره های زمانی اصطلاحا (دوره مالی یاحسابداری) می گویند.
به هردوره مالی که برابریک سال کامل باشد یک(سال مالی) می گویند.
اصول حسابداری قواعدی کلی است که حسابداران به عنوان مبنای اجرای کار در کلیه مراحل حسابداری مورد استفاده قرارمی دهند. به موجب اصل بهای تمام شده تاریخی تمام رویدادهای مالی به بهای تمام شده درتاریخ وقوع ثبت ودرصورت های مالی منعکس می شوند وچنانچه بعدا ارزش پولی انها افزایش یابداین افزایش شناسایی وثبت نمی شود.
براساس اصل تحقق درامدهادر زمان تحقق(عاید شدن)شناسایی می شوند بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه.
معمولا زمانی درامد راتحقق یافته فرض می کنند که فرایند کسب سود کامل شده یا حداقل قسمت اعظم ان کامل شده باشد.
براساس اصل مقابله درامدها باهزینه ها یا اصل تطابق برای اندازگیری سود یا زیان هر دوره باید هزینه های هر دوره با درامدهای همان دوره مقابله نمود.
براساس اصل افشاء حقایق باید تمامی اطلاعاتی که به نحوی می تواند درتصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تاثیر گذار باشد افشاء شود. 
واحدهای اقتصادی را ازلحاظ مالکیت نحوه اداره قصد انتفاع نوع فعالیت وجنبه های مختلف دیگر می توان گروه بندی کرد. 
موسساتی که به طورمستقیم یا غیر مستقیم درمالکیت ومدیریت دولت نهادها وسازمان های دولتی یاشهرداریها هستند را(موسسات بخش عمومی)می گویند.
واحدهایی که توسط عده ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور رفع نیازمندی های مشترک وبهبود وضع اقتصادی اعضا از طریق خودیاری وکمک وهمکاری متقابل تشکیل شدهاند ودر مالکیت اعضاء هستند را(مؤسسات بخش تعاونی)می کویند.
کلیه واحدهایی که در مالکیت ومدیریت اشخاص حقیقی وحقوقی خصوصی قرار دارند (مؤسسات بخش خصوصی) می گویند.
مؤسساتی که هدف از تشکیل انها کسب منافع مادی (سود) نباشد را مؤسسات غیرانتفاعی می گویند. مؤسساتی که باهدف کسب منافع مادی تشکیل شده اند مؤسسات انتفاعی محسوب می شوند.موسسات را از نظر نوع فعالیت میتوان به سه دسته خدماتی – بازرگانی و تولیدی طبقه بندی نمود.

فصل دوم
تجزیه وتحلیل معاملات وعملیات مالی 
در حسابداری همیشه معادله زیر برقرار است:
دارایی= بدهیها +سرمایه 
این معادله رامعادله اساسی حسابداری می گویند.
دارایی: عبارت است از اموال- مطالبات وسایر منابع متعلق به یک موسسه که درنتیجه معاملات- عملیات مالی یا سایر رویداد های گذشته ایجاد شده وقابل تقویم به پول و دارای منافع آتی است. بدهی: عبارت است از تعهدات موسسه به اشخاص دیگرکه در اثر معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده وباید از طریق پرداخت پول- تحویل کالا- انجام 
دادن خدمت یا انتقال سایر دارایی ها تسویه شوند.
سرمایه: عبارت است حق مالی صاحب یا صاحبان موسسه نسبت به دارایی های انکه از کسر کردن کل بدهی ها از دارایی هابه دست می اید.
رویدادهای مالی رویدادهایی هستند که بر عناصر اصلی معادله اساسی حسابداری(دارایی ها-بدهی ها وسرمایه)تأثیر گذار باشند .البته این تأثیرات باید حداقل دارای دو جنبه متقابل بدهکار وبستانکار باشد.
مثال) آقای احمدی شرکت «الف»راتاسیس ومبلغ 600 میلیون ریال به عنوان سرمایه اولیه وارد شرکت نمود. 
جواب: رویداد مالی است,زیرا هم دارایی وهم سرمایه شرکت افزایش یافته است.
مثال)یک کارگر جدید با حقوق ماهانه 2 میلیون ریال استخدام شد.
جواب: رویداد مالی نیست,زیرا هیچ یک از عناصر معادله اساسی حسابداری (دارایی,بدهی,سرمایه)تحت تاثیر قرار نگرفته وتغییر نکرده است.
قاعده ی کلی برای بیان رویداد های مالی به زبان حسابداری یعنی بدهکار وبستانکار به صورت زیر است:
افزایش دارایی ها بدهکار وکاهش انها بستانکار می شود.
افزایش بدهی ها وسرمایه بستانکار وکاهش انها بدهکار می شود.
مثال)یک دستگاه خودرو به مبلغ 80میلیون ریال به صورت نسیه خریداری شد.
جواب:         وسایل نقلیه (مبلغ 80میلیون ریال افزایش یافته )               بدهکار
بدهیها     (مبلغ 80میلیون ریال افزایش یافته )              بستانکار 
مثال)مقداری اثاثه اداری جمعا به مبلغ 40میلیون ریال خریداری و15 میلیون ریال ان به طور نقد پرداخت شدوبرای بقیه یک برگ سفته 4ماهه تسلیم فروشنده شد .
جواب)   اثاثه اداری             (مبلغ 40میلیون ریال افزایش یافته)               بدهکار 
صندوق                 (مبلغ 15میلیون ریال افزایش یافته)              بستانکار           
بدهیها(اسناد پرداختنی) (مبلغ 25میلیون ریال افزایش یافته)             بستانکار  


فصل سوم
ثبت رویداد های مالی
حسابداران معاملات وعملیات مالی رادرمدارک حسابداری ثبت می کنند.
مدرکی که برای ثبت افزایش ها وکاهش ها هرکدام از دارایی ها بدهیها وسرمایه بکار می رود را حساب می گویند.
به طور خلاصه جریان اطلاعات دریک سیستم حسابداری به صورت زیر است:

رویدادمالی----»سندحسابداری----»دفترروزنامه----»دفتر کل----»ترازآزمایشی----»صورتهای مالی

رویداد های مالی ابتدا در سند حسابداری ثبت می شوند و سپس در دفتر روزنامه ثبت شده واز انجا به حساب های مربوط در دفتر کل انتقال می یابند سپس در پایان هر دوره مثلا( در پایان هر ماه) مانده حساب های دفتر کل را در جدولی به نام تراز ازمایشی می نویسند.
سند حسابداری یا برگه ی حسابداری برگه ای است که در آن هرکدام از رویدادهای مالی نوشته میشود.
برای هر رویداد مالی که در موسسه اتفاق می افتد یک سند حسابداری تهیه میشود. البته می توان چند رویداد مرتبط باهم را در سند حسابداری نوشت. 
ثال)در تاریخ 24/2/81 دو دستگاه خودرو هرکدام به مبلغ 120 میلیون ریال(جمعا240میلیون ریال) خریداری ومبلغ 75 میلیون ریال ان نقدا پرداخت شد.
شرکت پیمانکلمات کلیدی


دانلودرایگان نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری www.makhfigah.com/.../osol_hesabdari_www.makhfigah.com.pdf ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ. اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ وآل ﻣﺤﻤﺪ. و. ﻋﺠﻞ ﻓﺮﺟﻬﻢ. داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﺳﻮاﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت. اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ. اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ. ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮐﻨﮑﻮر. در اﯾﻤﯿﻞ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ. دانلود،سوالات استخدامی رشته حسابداری به همراه پاسخهای ... konkur-hesabdari.ir/tag/دانلود،سوالات-استخدامی-رشته-حسابدار/ ... دانلود،ازمون حسابداران رسمی دانلود،اصوحسابداری،کتاب اموزشی دانلود،اصول ... نوشته‌های با برچسب 'دانلود،سوالات استخدامی رشته حسابداری به همراه پاسخهای تشریحی' ... دانلود رایگان سوالات اصول حسابداری در آزمونهای استخدامی kaaaf.blogfa.com/post/117 حسابداری دولتی و امور مالی - دانلود رایگان سوالات اصول حسابداری در آزمونهای استخدامی - دستورالعملها و روشهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمهای مربوطه - حسابداری ... دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری - آریا باجه www.ariabajeh.com/default.aspx?tabid=118&ArticleId=13 ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. - در این بخش سوالات آزمون های استخدامی که معتبر هستند قرار می گیرند. لازم به ذکر است سوالات معرفی شده همگی سوالات پیشنهادی برای آمادگی بیشتر ... دنیای حسابداری - دانلودرایگان نمونه سوالات استخدامی www.vbahrinei.blogfa.com/cat-11.aspx دانلود سئوالات استخدامی اصول حسابداری. تاریخ : سه شنبه 1392/06/12 | 4:4 بعد از ظهر | نویسنده : وحید بحرینی | آرشیو نظرات. سوالات استخدامی تئوری مدیریت(رشته ... دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری + پاسخنامه ... www.esoal24.ir › ... › نمونه سوالات ادارات دولتی و شرکت های خصوصی ۲۰ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - ۹۶ سوال حسابداری شرکت ها + پاسخنامه تشریحی. ۴۴ سوال حسابرسی + پاسخنامه تشریحی. ۱۷۳ سوال اصول حسابداری + پاسخنامه تشریحی ... سوالات استخدامی رشته حسابداری (با پاسخنامه) shop.iranestekhdam.ir/سوالات-استخدامی-رشته-حسابداری.html 806 سوال تخصصی رشته ی حسابداری مربوط به آزمون های استخدامی؛ به شرح زیر: ۶ فایل PDF: - 173 سوال اصول حسابداری همراه با پاسخ تشریحی - ۶۰ سوال اقتصاد خرد ... سوالات استخدامی حسابداری - نمونه سوالات استخدامی رایگان bartarinketab.ir/post/479 یک فایل پی دی اف حاوی 173 سوال اصول حسابداری به همراه پاسخ تشریحی. دانلود رایگان ... دانلود رایگان سوالات استخدامی رشته حسابداری- قانون مالیات. شامل ۵۰ سوال ... دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی-اصول حسابداری www.ssmt.ir/.../دانلود+رایگان+نمونه+سوالات+استخدامی-اصول+حسابداری ۱۲ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - دانلود نمونه سوالات استخدامی-اصول حسابداری - دانلود -دانلود رایگان - دانلود سوالات حسابداری - دانلود دفترچه استخدام - دانلود دفترچه اصول حسابداری - [PDF]دانلودرایگان نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری - آگهی ... www.kar-kasb.ir/wp-content/uploads/osol_hesabdari.pdf ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮﻧﻬﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﺣﺴـﺎﺑـﺪاری. 4. )3. ﺣﺴﺎب. ﻫﺎی. ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ. )4. ﺣﺴﺎب. ﻫﺎی. درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ. 15 . ﭘﺲ. از. ﭘﺮداﺧﺘﻦ. وﺟﻪ. ﺑﺮات. « ﺑﺮات. ﮔﯿﺮ. » ﺣﺴﺎب. زﯾﺮ. را. ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر. ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ ؟ )1