دانلود رایگان سوالات استخدامی کارشناس و مامور امور ثبت احوال خوشه 94


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی کارشناس و مامور امور ثبت احوال خوشه 94 :خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در خوشه کارشناس و مامور امور ثبت احوال :


حقوق خصوصی (تابعیت و اقامت)، قانون مدنی، قوانین و مقررات ثبت احوال، مبانی فناوری اطلاعات و هویت الکترونیکی


درباره شغل کارشناس و مامور امور ثبت احوال  :

شرح وظایف معاون حقوقی و سجلی


-مراقبت در حسن جریان کلیه امور سجلی و حقوقی واحدهای تابعه اداره کل ثبت احوال استان
- همکاری با مدیر کل در تعیین خط مشی و تفسیر برنامه ها و خط مشی های سازمان در امور سجلی و حقوقی برای مسؤلین واحدهای تابعه و مراقبت در حسن اجرای آنها

- همکاری با مدیر کل در تنظیم یا تفسیر برنامه های مربوط به طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و تعویض شناسنامه ها و مراقبت در حسن اجرای پروژه های مربوط

- همکاری با مدیر کل و هماهنگی با معاونت آمار و انفورماتیک در خصوص تهیه اطلاعات آماری کارت ملی و خدمات سجلی

- مراقبت در اجرای صحیح قانون و آئین نامه ثبت احوال،دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سوی سازمان

- بررسی مشکلات و مسائل سجلی و حقوقی واحدهای تابعه و تهیه دستورالعملها،بخشنامه ها و اطلاعیه های سجلی و حقوقی و پاسخ به سوالات واحدهای تابعه در زمینه مذکور

- سرپرستی امور مربوط به رسیدگی به کار هئیت های حل اختلاف واحدهای تابعه و بررسی آراء صادره از نظر انطباق با مقررات ثبت احوال و وحدت رویه هئیت های مذکور

- مراقبت در رسیدگی به پرونده های مطروحه در محاکم قضائی و راهنمائی واحدهای تابعه در قبال دعاوی و تنظیم لوایح دفاعیه

- سرپرستی امور مربوط به جمع آوری آمار و اطلاعات حیاتی و تنظیم و طبقه بندی آنها

- همکاری با مدیر کل استان در امور مربوط به ارزشیابی کارکنان واحدهای تابعه

- نظارت بر تکمیل پرونده های تخلفات و جرایم سجلی کارکنان واحدهای تابعه و سایر اشخاص و ارجاع و پیگیری آنها در مراجع ذیصلاح با نظر مافوق

- شرکت در سمینارها ، کمیسیونها و جلسات مختلف به نمایندگی از طرف مقام مافوق

- انجام سایر امور مرتبط با شغل

 

 

       شرح وظایف کارشناس امور حقوقی

 

- تحقیق و مطالعه درقوانین ، آئین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملها بمنظور تهیه لوایح دفاعیه از حقوق سازمان در مراجع ذیصلاح

- اظهار نظر در مورد اصلاح قانون و سایر مقررات ثبت احوال

- تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی ، آئین نامه ها، اساسنامه ها و تصویب نامه های مورد نیاز سازمان

- تهیه گزارش توجیهی در مورد لوایح قانونی و تصویب نامه های مربوط به سازمان

- تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادهای سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی

- تهیه و تنظیم دادخواستها و لوایح دفاعیه در مسائل حقوقی

- حضور در مراجع قضائی جهت ادای توضیحات و دفاع در قبال دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگی از طرف سازمان

- بررسی و اظهار نظر در مسائل حقوقی و ارائه نظرات مشورتی به مقامات و مسولین سازمان و همچنین به ادارات و واحدهای تابعه

- بررسی پرونده های مطروحه و تهیه پیش نویس اعلام شکایات در رابطه با اتهامات کارکنان دستگاه و سایر اشخاص به مراجع صلاحیتدار

- تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعملهای حقوقی و قضائی مورد نیاز سازمان

- رسیدگی به پرونده های مربوط به جعل اسناد ، فقدان شناسنامه،سرقت شناسنامه ها....

- انجام سایر امور محوله مربوط

        

شرح وظایف کارشناس امور سجلی

 

 

- تحقیق و مطالعه درقوانین ، آئین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملها بمنظور تهیه لوایح دفاعیه از حقوق سازمان در مراجع ذیصلاح

- اظهار نظر در مورد اصلاح قانون و سایر مقررات ثبت احوال

- تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی ، آئین نامه ها، اساسنامه ها و تصویب نامه های مورد نیاز سازمان

- تهیه گزارش توجیهی در مورد لوایح قانونی و تصویب نامه های مربوط به سازمان

- تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادهای سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی

- تهیه و تنظیم دادخواستها و لوایح دفاعیه در مسائل حقوقی

- حضور در مراجع قضائی جهت ادای توضیحات و دفاع در قبال دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگی از طرف سازمان

- بررسی و اظهار نظر در مسائل حقوقی و ارائه نظرات مشورتی به مقامات و مسولین سازمان و همچنین به ادارات و واحدهای تابعه

- بررسی پرونده های مطروحه و تهیه پیش نویس اعلام شکایات در رابطه با اتهامات کارکنان دستگاه و سایر اشخاص به مراجع صلاحیتدار

- تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعملهای حقوقی و قضائی مورد نیاز سازمان

- رسیدگی به پرونده های مربوط به جعل اسناد ، فقدان شناسنامه،سرقت شناسنامه ها....

- انجام سایر امور محوله مربوط

                                     

 

شرح وظایف مسؤل توزیع اوراق سجلی

 

- تهیه آمار تعداد شناسنامه ها، اسناد و اوراق سجلی مورد نیاز سالیانه استان با توجه به آمار مصرفی سنوات گذشته میزان افزایش جمعیت و برنامه های پیش بینی شده و تکمیل فرمهای پیش بینی نیازها براساس فرمهای رسیده از واحدهای تابعه و دستورالعمل مربوطه

- ارسال فرمهای پیش بینی نیازها به اداره کل اسناد هویتی

- تنظیم فرم های درخواست شناسنامه و اوراق سجلی مورد نیاز از اداره کل اسناد هویتی با توجه به میزان مصرف و موجودی

- کنترل دقیق شناسنامه، المثنی شناسنامه،اسناد و اوراق سجلی واصله از مرکز از لحاظ تعداد،شماره مسلسل و سری و تنظیم وامضای صورت مجلس مربوطه با درج کسری و اشتباهات احتمالی و ارسال یک نسخه از آن به اداره کل اسناد هویتی در مهلت مقرر

- ثبت وصول شناسنامه و اوراق سجلی در دفاتر مربوطه و نگهداری آنها

- ارسال و تحویل شناسنامه، المثنی شناسنامه،اسناد و اوراق سجلی به واحدهای تابعه استان حسب درخواست رئیس اداره ثبت احوال یا جانشین او و دستور مقام مافوق و انعکاس مراتب در دفاتر مربوطه

- دریافت صورت جلسه تحویل شناسنامه، المثنی شناسنامه، اسناد و اوراق سجلی از واحدهای تابعه و کنترل آنها

- نظارت بر تحویل و تحول شناسنامه،اوراق سجلی بین واحدهای تابعه در مواقع ضروری و پیش بینی نشده و تنظیم صورتجلسه مربوطه

- تنظیم و تکمیل فرمهای محاسبه شناسنامه،اوراق و اسناد سجلی مصرفی و موجودی استان براساس فرمهای واصله از واحدها

- تنظیم فرمهای مربوط به شناسنامه ، اسناد و اوراق سجلی باطله جهت ارسال به اداره کل اسناد هویتی

- دریافت صورتجلسات مربوط به شناسنامه،المثنی شناسنامه، اسناد و اوراق سجلی مفقوده و مسروقه و اعلام و ارسال آنها به واحدهای ذیربط در مرکز

انجام سایر مرتبط با شغل