دانلود رایگان سوالات استخدامی بازرس کار خوشه شغلی 96 


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی بازرس کار خوشه شغلی 96 :خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در خوشه بازرس کار خوشه :


حوادث ناشی از کار، عوامل زیان اور در محیط کار(عوامل فیزیکی، شیمیایی و ارگونومیک)، مدیریت ایمنی و ریسک، مهندسی ایمنی(مبانی حریق و اتش نشانی - ایمنی برق - ایمنی ماشین آلات)


درباره شغل بازرس کار :

معرفی
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه ریزی و عملی در زمینه های مربوط به نظارت اجرای قانون کار و رعایت اصول فنی حفاظتی و بهداشتی کار در کارگاهها و کارخانجات و انجام بازرسی از واحدهای مذکور با استفاده از اختیارات قانونی بعهده دارند. 
نمونه وظایف
انجام بازرسی لازم در مرکز شهرستانها از کارگاهها و کارخانجات و موسسات مشمول قانون کار بمنظور تضمین اجرای مقررات و رعایت اصول فنی حفاظتی.
مطالعه و تحقیق در مورد امور مربوط به کارمزد، حفاظت، رفاه کارگران، اشتغال کودکان و نوجوانان به کار.
تشخیص موارد مربوط به تخلفات کارفرما و یا مسئولین کارگاه و تهیه گزارش در این زمینه.
آشنا ساختن کارفرما و کارگران به مقررات قانون کار و مساعی لازم برای بهبود روابط آنها.
تهیه طرح آیین نامه های حفاظتی برای کارگاههای مشمول قانون کار بمنظور جلوگیری و تقلیل تعداد حوادث ناشی از کار.
مطالعه و تحقیق در زمینه استانداردهای حفاظتی موجود در سایر کشورها.
سنجش شرایط محیط کار و اندازه گیری مواد زیان آور محیط کار و تهیه طرحهای لازم در این زمینه.
برنامه ریزی با توجه به نیازهای صنعتی مملکت از لحاظ مسائل ایمنی و بهداشتی.
تهیه آیین نامه های حفاظتی برای کارگاههای مشمول قانون کار به منظور جلوگیری و تقلیل تعداد حوادث ناشی از کار.
همکاری با مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظتی بمنظور کاربرد وسائل آموزشی سمعی و بصری جهت آشنا نمودن کارگران و کارفرمایان با اصول حفاظت و طرق جلوگیری از حوادث ناشی از کار.


بازار کار
متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:• 

وزارت کار و اموراجتماعی ، اشتغال یابند. شرایط احراز
دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های پزشکی، بهداشت صنعتی ، مهندسی، داروسازی ، علوم تجربی، فیزیک و شیمی.