دانلود رایگان سوالات استخدامی کارشناس عملیات فرودگاهی خوشه ی 174


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی کارشناس عملیات فرودگاهی :خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در شغل کارشناس عملیات فرودگاهی :فهرست منابع دروس تخصصی امتحان استخدام:


اقتصاد حمل و نقل، برنام هریزی حمل ونقل، کنترل پروژه، مبانی کامپیوتر


فهرست منابع دروس عمومی امتحان استخدام:

مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
(ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه
-2 ریاضی و آمار مقدماتی
-3 زبان و ادبیات فارسی
-4 معارف اسلامی
-5 زبان انگلیسی عمومی
-6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
-7 هوش و توانمندی های عمومی
- آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
- سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی،
مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این
صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.
تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا
مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.


درباره مشاغل  کارشناس عملیات فرودگاهی و آشنایی با آن :1
شرح وظایف دفتر عملیات پرواز 􀃄
-1 بررسی توان وظرفیتهای عملیاتی متقاضیان تاسیس شرکتهاو موسسات پروازی ( غیر نظامی ) جهت
مرجع: انکس 6 ) (Air Operator Certificate) صدور و یا تمدید گواهینامه بهره برداری عملیاتی
.( پاراگراف 4.2.1
-2 تهیه و تنظیم وتایید موافقتنامه دو جانبه عملیاتی ، منطقه ای ،بین المللی درخصوص عملیات شرکتهاو
( موسسات پروازی غیر نظامی (مرجع: انکس 6 فصل 3 یادداشت 1
ازهواپیماها و وسایل پرنده غیر نظامی (Spot Check) 3 - برنامه ریزی انجام بازرسی های موردی
شرکت های داخلی و خارجی در فرودگاههای غیر نظامی با همکاری دفاتر ذیربط معاونت استاندارد پرواز
( (مرجع: سند ایکائو 8335
-4 انجام نظارت و بازرسی از کلیه دستگاههای کمک ناوبری و کمک دیداری و همچنین کلیه دستگاههای
.( راداری و ارتباطی (مرجع: سند ایکائو 8071 و انکس 10
-5 انجام بازرسی پروازی از کلیه طرحها و دستورالعملهای پروازی شامل راههای هوایی ، طرح های تقرب و
مسیر های ورود و خروج و دستگاههای کمک ناوبری منصوب در فرودگاههای کشور (مرجع: سند ایکائو
( 8168 و سند ایکائو 8071
-6 تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون گیرنده ها و پانل مخصوص بازرسی پرواز هواپیماهای بازرسی پرواز
( (مرجع: سند ایکائو 8071
(GNSS) -7 بررسی و تحقیق در زمینه تکنولوژی سامانه ناوبری ماهواره ای و توسعه ناوبری ماهواره ای
( (مرجع: سند ایکائو 8168 و سند ایکائو 8071
-8 بررسی نقشه های هوایی به منظور تعیین سایت دستگاههای کمک ناوبری و تعیین مسیرهای هوائی
( مربوطه (مرجع: سند ایکائو 8168 و سند ایکائو 8071
2
مرجع: سند ایکائو 8168 و سند ایکائو )PBN -9 بررسی و تایید الزامات صدور گواهینامه انجام طرحهای
(8071
-10 تنظیم گزارش های بازرسی پروازی در فرم های مخصوص واعلام آن جهت صدور اطلاعیه های
هوانوردی برای کلیه بهره برداران .
-11 انجام بازرسی پروازی ویژه جهت حصول از صحت عملکرد دستگاههای کمک ناوبری مربوطه پس از
( وقوع سوانح هوایی در صورت لزوم (مرجع: سند ایکائو 8168 و سند ایکائو 8071
-12 تهیه دستورالعمل های لازم و نظارت برنحوه حمل و نقل کالاهای خطرناک در فرودگاهها ، هواپیماها و
(Dangerous Goods) وسایل پرنده غیر نظامی بمنظورصدورو تمدید حمل هوایی کالاهای خطرناک
(مرجع: انکس 18 ) و سند 9284 ایکائو
13 - نظارت بر نحوه اجرای مقررات ملی و تعیین تیم های بازرسی ،انتشار دستورالعملهای عملیاتی ،تدوین
دستورالعملهای اجرایی بازرسی بر اساس ضوابط و مقررات ملی و بین المللی (مرجع: انکس 6 پاراگراف
( 4.2.1 و سند ایکائو 8335
از شرکتهای هواپیمایی به منظور حصول اطمینان از توانمندی Route Analysis 14 - دریافت و بررسی
هواپیما در انجام پرواز در مسیر مربوطه به هنگام خرید یا اجاره وسیله پرنده (مرجع: انکس 6 فصل 5 و آئین
نامه اجرائی عملیات پرواز)
-15 نظارت بر عملیات پرواز هواپیماها ، هلی کوپترها و وسایل پرنده( غیر از فوق سبک) شرکتها و
موسسات هوایی غیر نظامی بمنظور انطباق ضوابط و استاندارد های موجود (مرجع: انکس 6 پاراگراف 4.2
( و سند ایکائو 8335
3
-16 تعیین شرایط احراز و اعلام نظر درخصوص صلاحیت علمی و تجربی معاونین ، مدیران و پرسنل
عملیاتی شرکتها و موسسات پروازی و بررسی شرح وظایف کادرعملیاتی غیر نظامی (مرجع: الحاقیه شماره
( 2 انکس 6
بر اساس مفاد سند 8335 انکس 6 به منظور ارتقاء توان (Designee) -17 تعیین خلبانان منتخب سازمان
تخصصی عملیات پرواز
در شرکتها و موسسات پروازی غیر نظامی در مسیرهای (Enroute Checks) -18 انجام چکهای مسیر
( داخلی و خارجی (مرجع: سند ایکائو 8335
-19 بررسی و اعلام نظر درخصوص اشتباهات وتخلفات پرسنل عملیاتی شرکتها و موسسات پروازی غیر
( نظامی بر اساس مقررات مربوطه (مرجع: انکس 6 پاراگراف 4.2 و سند ایکائو 8335
-20 انجام بازدید و بررسی های عملیاتی از وسیله پرنده توسط کارشناسان عملیات پرواز قبل از ورود به
کشور
-21 شرکت در کمیسیون بررسی حوادث و سوانح و سایر کمیسیون ها برحسب نیاز با اعلام معاونت
استاندارد پرواز
شرکتهای حمل ونقل هوایی وموسسات (Training Manual) -22 بررسی و اصلاح نظام نامه آموزشی
( پروازی غیر نظامی (مرجع: انکس 6 پاراگراف 9.3
شرکتهاوموسسات پروازی شامل: (Cockpit Crew) -23 نظارت بر نحوه انجام آموزش خدمه پروازی
( مرجع: انکس 6 پاراگراف 9.3.1 ) ( Initial Type Training) الف- آموزشهای اولیه انواع هواپیما
( مرجع: انکس 6 پاراگراف 9.3.1 ) (Recurrent Training) ب-آموزشهای بازآموزی
( مرجع: انکس 6 پاراگراف 9.3.1 ) (Proficiency Check) ج-آموزشهای مهارتی
بر حسب دستور معاونت استاندارد ) (AIR PROX) -24 شرکت درجلسات رسیدگی به همجواریها
پرواز)
-25 نظارت برانجام سیلابس های آموزشی در شبیه ساز پرواز ( سیمولاتور)
4
( (مرجع: انکس 6 پاراگراف 9.4.4
و هواپیماها (Operations Manual) -26 بررسی و اصلاح نظام نامه های عملیاتی شرکتهای هواپیمایی
( مرجع: الحاقیه شماره 2 انکس 6 ) (Aircraft Operating Manual)
( -27 بررسی و تائید دفتر ثبت ساعت پرواز خلبانان(مرجع: انکس 6 پاراگراف 9.4.5.5
-28 بررسی گواهینامه ها و انجام مصاحبه با کروی پروازی خارجی به منظور انجام مراحل مجوز اشتغال
( به کار در جمهوری اسلامی ایران (مرجع: انکس 6 پاراگراف 4.2
و بررسی و Crew Member Certificate -29 نظارت بر نحوه آموزش مهمانداران جهت صدور
( تأیید سیلابس های آ موزشی مهمانداران (مرجع: انکس 6 فصل 12
-30 برگزاری سمینارهای عملیاتی جهت ارتقاع سطح کیفی و کمی عملیات شرکتهای هواپیمایی و
( موسسات پروازی (مرجع: انکس 6 پاراگراف 4.2
-31 ارائه آمار و عملکرد عملیات پرواز به مبادی ذیربط(دستور ریاست محترم سازمان)
مرجع: برنامه جامع کاربردی ریاست محترم ) (Flight Permission) -32 صدور مجوزهای پروازی
.( سازمان در سال 1387
سازمان هواپیمایی CNS/ATM -33 عضویت و شرکت در کمیته دائمی امور فضای کشور وشورای عالی
کشوری( بر حسب دستور معاونت استاندارد پرواز)
Safety Management -34 الزام شرکتهای حمل و نقل هوایی در ایجاد سامانه مدیریت ایمنی
. ( براساس مقرارت ملی و بین المللی (مرجع: انکس 6 پاراگراف 3.3 system

کلمات کلیدی


نمونه سوالات استخدامی فرودگاههای کشور - «ای استخدام» www.e-estekhdam.com/نمونه-سوالات-استخدامی-فرودگاههای-کشو/ این سوالات نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی سایت ای-استخدام می باشد. ... سلام ما برای عنوان شغلی کارشناس عملیات فرودگاهی نوشتیم که رشته ککامپیوتر هم می ... شما از این صفحه 2 بار بازدید کردید. آخرین بازدید: 11/14/14 ای-سوال مرجع دانلود سوالات استخدامی و پیام نور www.e-soal.ir/ دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ها و ادارات دولتی و موسسات خصوصی و سوالات امتحانی پیام نور با پاسخنامه. دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی سازمان هواپیمایی کشوری ... freeemployment.blog.ir/.../دانلود-رایگان-سوالات-آزمون-استخدامی-سازمان-ه... ۲ روز پیش - سوالات استخدامی رایگان کارشناس تحقیقات هواشناسی و هواشناس همدیدی .... 70 فرودگاه عملیاتی و آمار جابه جایی مسافر از قریب به سه میلیون نفر قبل ... مهلت ثبت نام آزمون استخدامی مشنرک فراگیر 94 | نمونه سوالات ... testdoni.ir/مهلت-ثبت-نام-آزمون-استخدامی-مشنرک-فراگ/4247 ۷ روز پیش - جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر عمومی و اختصاصی ... نمونه سوالات استخدامی امور ثبت احوال خوشه ۹۴ ... کارشناس عملیات فرودگاهی. آگهی استخدامی فراگیر 94+نمونه سوالات استخدامی مشترک ... failha.com/نمونه-سوالات-استخدامی-مشترک-فراگیر-94/2282 ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نمونه سوالات استخدامی کارشناس کشوری مدنی خوشه ۲۳۸ ... نمونه سوالات استخدامی امور شرکتهای دولتی خوشه ۱۲۴۹ ... کارشناس عملیات فرودگاهی. کارشناس ... استخدام شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور + استخدام www.estekhtam.com/استخدام-شرکت-مادر-تخصصی-فرودگاههای-کش/ ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - سوالات رایج در آزمون های استخدامی در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ ... کادر فنی و نیروهای عملیاتی در فرودگاه های زاهدان، زابل ،ایرانشهر و سراوان تعداد ۲۰ ... نفر از میان دانش آموختگان مقاطع تحصیلی دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی و ... آزمون استخدامی جذب نیروی انسانی فرودگاه آبادان برگزار شد ... www.estekhtam.com/آزمون-استخدامی-جذب-نیروی-انسانی-فرودگ/ ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ ه‍.ش. - مسوول آموزش فرودگاه بین المللی آبادان گفت: به منظور تامین نیروی ... وی اظهار داشت: این آزمون برای احراز هشت پست شغلی در رده های کاردانی و کارشناسی عملیات فرودگاه بین متقاضیان برگزار شد ... سوالات استخدام شهرداری یزد در سال ۹۳. اطلاعیه آگهی استخدام پیمانی شرکت مادر تخصصی فرودگاه های ... amirreza256.ir/.../اطلاعیه-آگهی-استخدام-پیمانی-شرکت-مادر-تخصصی-ف... استخدام,استخدام در شرکت هواپیمایی,,اطلاعیه آگهی استخدام پیمانی شرکت مادر تخصصی ... مرد زن 1 کارشناس الکترونیک هواپیمائی فرودگاه آبادان 1نفر کارشناس الکترونیک .... کارشناس خرید تجهیزات فنی عملیاتی وناوبری ..... تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد آزمون توزیع استخدام در شرکت فرودگاه‌های کشور job.dehvand.ir/161935/ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه‍.ش. - شرکت فرودگاه‌های کشور به‌ منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز از میان دانش‌آموختگان مقاطع .... کارشناس خرید تجهیزات فنی عملیاتی وناوبری. فرودگاه ... نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت - دانلود نمونه سوالات استخدامی www.esoal24.ir › نمونه سوالات استخدامی سوالات استخدامی شرکت ملی نفت – مقطع کارشناسی و ارشد ما مجموعه سوالات عمومی ... رشته های زیر می باشد: – رشته صنایع شیمیایی – رشته عملیات پالایش و پتروشیمی . ... دانلود نمونه سوالات استخدامی فرودگاههای کشور 1 بازدید; دانلود نمونه سوالات عمومی ...