دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان میراث فرهنگیدانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی سازمان میراث فرهنگی :
خرید سوالات استخدامی با جواب


درباره مشاغل سازمان میراث فرهنگی و آشنایی با آن :


آشنایی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

فرهنگ و تاریخ > نهادها - همشهری آنلاین:
تشکیل وزارت فرهنگ و معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه در سال ۱۲۸۶ شمسی برای اولین بار وظائف دولت را در مورد حفاظت از میراث فرهنگی مورد توجه قرار داد
تشکیل موزه ملی ایران و تشکیل اداره عتیقات به اقدامات دولت در زمینه میراث فرهنگی نتیجه بخشید. تشکیل وزارت فرهنگ و هنر در سال 1343 مسائل مربوط به میراث فرهنگی را به شکل تخصصی‌تری در قالب یک شاخه معاونت مورد توجه قرار داد.

با انحلال وزارت فرهنگ و هنر در سال 1358 و تشکیل وزارت فرهنگ و آموزش عالی وظائف مربوط به میراث فرهنگی در وزارتخانه اخیرالذکر متمرکز شد.

more

  اهداف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

مصوبه هیات وزیران در سال 1360 موجب شد تا واحدهای استانی و برخی از واحدهای فرهنگی که عمدتا وظیفه معرفی میراث فرهنگی را بر عهده داشتند از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادغام شوند، از این تاریخ تا تصویب قانون تشکیل میراث فرهنگی کشور عملا دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش عالی متکفل امور مربوط به میراث فرهنگی بودند.

ضرورت جلوگیری از انجام وظائف موازی ادغام دستگاه هایی با وظائف مشابه ایجاد مدیریت متمرکز برای سیاستگذاری بهینه موجب شد که در سال 1364دستگاه‌های اجرایی و پژوهشی متکفل امور میراث فرهنگی از وزارتخانه‌های ذیربط منفک و در سازمان میراث فرهنگی کشور وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ادغام شوند.

با تصویب قانون اساسنامه سازمان در سال 1367 اهداف و وظائف سازمان قانوناً تعیین و فعالیت های مربوط به میراث فرهنگی از انسجام لازم بر خوردار شد.

شورای عالی اداری طی جلسه‌ای در سال 1373 به پیشنهاد سازمان امور اداری کشور و به منظور افزایش کارآیی سازمان و تمرکز در مدیریت دستگاه‌های فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی کشور را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منفک و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملحق شد.

در جلسه علنی23 دی ماه سال 82 مجلس شورای اسلامی سازمان‌های میراث فرهنگی ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و بعد از ادغام آن‌ها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با کلیه اختیارات زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و ادغام این دو سازمان صورت می‌گیرد که بعد از تصویب این قانون وظائف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل شد و وظائف اجرایی و تصدی آن با همه امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و دارایی‌ها و تعهدات در قالب یک شرکت دولتی با عنوان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته شد.

به منظور حسن اجرای قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی و مطالعه و تحقیق در آثار باقی مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها و همچنین توسعه پژوهشهای میراث فرهنگی کشور و حمایت از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در این زمینه، با برخورداری از توان علمی از طریق استفاده هر چه مطلوبتر از امکانات بالقوه و بالفعل نیروی انسانی کار آزمایشگاه‌ها و لوازم کتابخانه و سایر وسایل پژوهشی موجود سازمان میراث فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اساسنامه به اختصار پژوهشگاه نامیده می‌شود، تشکیل شد.

همچنین با تصویب شورای عالی اداری در یکصد و سی امین جلسه خود به منظور تقویت و توسعه صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی با سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری سازمان صنایع دستی ایران با تمام وظائف، اختیارات، مسئولیت‌های قانونی، دارایی‌ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن منتزع و در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام شد.

میراث فرهنگی هر کشور یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزشهای حاصل از حیات طولانی جامعه و تسریع ارزشهای نهفته در میراث فرهنگی به حیات امروزین جامعه می شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملتها وکشورها از یکدیگر است. شرایط طبیعی، وسعت زمین، موقعیت ژئوپلتیک و مهارتهایی که طی قرون متمادی صورت گرفته است سبب پیدایش تمدنهای متعددی در نواحی مختلف ایران شده است. هنر و فرهنگ ایران در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تاثیری شایسته داشته است که امروز می تواند از جمله زمینه های مساعد همکاری های بین المللی باشد. تشکیل وزارت فرهنگ و معارف، اوقاف وصنایع مستظرفه در سال 1286 شمسی برای اولین بار وظائف دولت را در مورد حفاظت از میراث فرهنگی مورد توجه قرار داده است. تشکیل موزه ملی ایران و تشکیل اداره عتیقات به اقدامات دولت در زمینه میراث فرهنگی نتیجه بخشید. تشکیل وزارت فرهنگ وهنر در سال 1343 مسائل مربوط به میراث فرهنگی را به شکل تخصصی تری در قالب یک شاخه معاونت مورد توجه قرار داد.
با انحلال وزارت فرهنگ و هنر در سال 1358 و تشکیل وزارت فرهنگ و آموزش عالی وظائف مربوط به میراث فرهنگی در وزارتخانه اخیرالذکر متمرکز شد. مصوبه 1360/8/27هیات وزیران موجب شد تا واحدهای استانی و برخی از واحدهای فرهنگی که عمدتا وظیفه معرفی میراث فرهنگی را بر عهده داشتند از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادغام شوند، از این تاریخ تا تصویب قانون تشکیل میراث فرهنگی کشور عملا دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش عالی متکفل امور مربوط به میراث فرهنگی بودند.
ضرورت جلوگیری از انجام وظائف موازی ادغام دستگاه هایی با وظائف مشابه ایجاد مدیریت متمرکز برای سیاستگذاری بهینه موجب شد که در سال 1364دستگاه های اجرایی و پژوهشی متکفل امور میراث فرهنگی از وزارتخانه های ذیربط منفک و در سازمان میراث فرهنگی کشور وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ادغام شوند.
با تصویب قانون اساسنامه سازمان در سال 1367 اهداف و وظائف سازمان قانوناً تعیین و فعالیت های مربوط به میراث فرهنگی از انسجام لازم بر خوردار شد.
شورای عالی ادار ی در جلسه 73/19/1 به پیشنهاد سازمان امور اداری کشور و به منظور افزایش کار آیی سازمان و تمرکز در مدیریت دستگاه های فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی کشور را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منفک و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملحق شد.
در جلسه علنی 23 دی ماه سال 82 مجلس شورای اسلامی سازمان های میراث فرهنگی ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و بعد از ادغام آن ها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با کلیه اختیارات زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل می شود و ادغام این دو سازمان صورت می گیرد که بعد از تصویب این قانون وظائف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل شد و وظائف اجرایی و تصدی آن با همه امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و دارایی ها و تعهدات در قالب یک شرکت دولتی با عنوان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته شد.
به منظور حسن اجرای قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی و مطالعه و تحقیق در آثار باقی مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها و همچنین توسعه پژوهشهای میراث فرهنگی کشور و حمایت از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در این زمینه، با برخورداری از توان علمی از طریق استفاده هر چه مطلوبتر از امکانات بالقوه و بالفعل نیروی انسانی کار آزمایشگاه ها و لوازم کتابخانه و سایر وسایل پژوهشی موجود سازمان میراث فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اساسنامه به اختصار پژوهشگاه نامیده می شود، تشکیل شد. همچنین با تصویب شورای عالی اداری در یکصد و سی امین جلسه مورخ 85/1/16 به منظور تقویت و توسعه صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی با سیاست های توسعه صنعت گردشگری سازمان صنایع دستی ایران با تمام وظائف، اختیارات، مسئولیت های قانونی، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن منتزع و در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام شد.

کلمات کلیدی
استخدام سازمان میراث فرهنگی در سال 94 | «ای استخدام» www.e-estekhdam.com/استخدام-سازمان-میراث-فرهنگی/ Translate this page Apr 7, 2015 - استخدام سازمان میراث فرهنگی سال ۹۴ (خبر جدید) ... فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت:این سازمان هم اکنون به دنبال کسب مجوز برگزاری آزمون استخدامی است. .... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید. استخدام پنهانی در میراث فرهنگی!؟ | استخدام www.estekhtam.com/استخدام-پنهانی-در-میراث-فرهنگ... Translate this page Jan 24, 2013 - ماجرای برگزاری آزمون استخدام رسمی پنهانی در سازمان میراث فرهنگی که قرار بود روز چهارشنبه در ... کارکنان معترض به برگزاری آزمون استخدامی مخفیانه در سازمان میراث فرهنگی کشور با حضور ..... سوالات استخدام شهرداری یزد در سال 94 ... سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی seda-doorbin-sher.blogfa.com/post/19 Translate this page نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو - نمونه سوالات استخدامی “سازمان میراث فرهنگی ... دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی “سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و ... نمونه سوالات استخدامی“سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و ... testdoni.ir/نمونه-سوالات-استخدامیسازمان-میراث-ف/4520 Translate this page نمونه سوالات استخدامی “سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ... استخدام نیوز - مطالب ابر سوالات استخدام سازمان میراث فرهنگی www.estekhdamnews.com/.../سوالات%20استخدام%20... Translate this page استخدام نیوز -رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از توقف برگزاری آزمون های استخدامی که اواخر دولت دهم با سرعت انجام شد خبر داد و گفت: قرار شده است که کل ... استخدام سازمان میراث فرهنگی سال 94 | ایران استخدام iranestekhdam.ir/استخدام-سازمان-میراث-فرهنگی/ Translate this page Apr 7, 2015 - معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ... خبر سال ۹۲: آزمون های استخدامی سازمان میراث فرهنگی متوقف شد ... استخدام وزارت نیرو سال ۹۴ (تجربیات آزمون) · آزمون مشترک فراگیر استخدامی (سوالات آزمون ۹۴) ... نمونه سوالات مصاحبه استخدمی میراث فرهنگی - سوالات آزمون ... testdownload.ir/.../نمونه-سوالات-مصاحبه-استخدمی-میرا... Translate this page نتایج آزمون استخدامی میراث فرهنگی، به همراه نمونه سوالات مصاحبه. برای مشاهده اسامی قبول شدگان آزمون ... سوالات استخدامی سازمان امور املاک · سوالات استخدامی حقوق دانلود نمونه سوالات استخدامی میراث فرهنگی | نمونه سوالات آزمون ... failha.com/دانلود-نمونه-سوالات-استخدامی-میراث.../159... Translate this page Feb 22, 2015 - نمونه سوالات استخدام “میراث فرهنگی”, دانلود نمونه سوالات استخدام “میراث ... دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی سازمان “میراث فرهنگی” , نمونه سوال ... سوالات ازمون تیزهوشان ششم 94 خراسان شمالی - صفحه اصلی countrynews.iranipress.ir/.../سوالات+ازمون+تیزهوشان+... Translate this page نمونه سوالات استخدامی “سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی”با جواب , نمونه ... از پذیرفتن فایل های صوتی بدون فایل سوالات این ازمون معذوریم. استخدام اداره کل میراث فرهنگی www.estekhdami.org/.../استخدام-اداره-کل-میراث-فرهن... Translate this page مطالبی که برچسب 'استخدام اداره کل میراث فرهنگی' دارند ... نفر از واجدین شرایط صد در صد بومی خراسان شمالی را از طریق برگزاری ازمون دعوت به همکاری می نماید. ... سیستم آزمون مجازی شامل هزاران سوال عمومی استخدامی با قابلیت تولید کارنامه هوشم