دانلود رایگان سوالات استخدامی سازمان زمین شناسی 


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی سازمان زمین شناسی  :خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در سازمان زمین شناسی  :


مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
(ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه
-2 ریاضی و آمار مقدماتی
-3 زبان و ادبیات فارسی
-4 معارف اسلامی
-5 زبان انگلیسی عمومی
-6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
-7 هوش و توانمندی های عمومی
- آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
- سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی،
مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این
صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.
تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا
مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.


درباره مشاغل سازمان زمین شناسی  و آشنایی با آن :
مهندس نصرالله خادم
بنیانگذار سازمان زمین شناسى فارغ‌التحصیل دانشکده معدن پاریس، در سال 1341 سازمان زمین‌شناسى ایران را بنیانگذارى نمود و تا سال 1353 ریاست این سازمان را به عهده داشت.در طى دوران ریاست ایشان، سازمان زمین شناسى ایران توانست بخش درخور توجهى از کشور را مورد بررسى‌هاى زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى اصولى قرار دهد. راهبرى‌هاى خردمندانة آقاى مهندس خادم سبب گردید تا سازمان زمین‌شناسى ایران در اندک مدت در مجامع بین‌المللى حضور فعال داشته و مطرح باشد. در طى دورة بازنشستگى، ایشان همواره نهالى را که خود بارور کرده بود زیر نظر داشت و هیچ چیزى مثل فعالیتهاى علمى سازمان وى را شاد نمى‌ساخت. روانش شاد باد

معرفى
سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در سال 1962 میلادى مطابق با 1341 هجرى شمسى با همکارى سازمان ملل تاسیس گردید. سازمان زمین‌ شناسى و اکتشافات معدنى کشور مسئول انجام بررسیهاى زمین‌شناسى و معدنى در سراسر کشور، جمع‌آورى نتایج فعالیتهاى انجام شده در این زمینه، ایجاد هماهنگى بین چنین فعالیتها، تهیه ، تکمیل و انتشار نقشه‌هاى زمین شناسى ایران مى‌باشد. در سال 1999، وظایف اکتشافى وزارت معادن و فلزات تماما به سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى ایران محول گردید. سازمان در حال حاضر مسئول مطالعات زمین‌شناسى کشور، و ارزیابى اکتشافى منابع معدنى بجز هیدروکربورها مى‌باشد. گروه‌هاى مختلف سازمان مانند، چینه‌شناسى، سنگ‌شناسى، رسوب‌شناسى، زمین شناسى دریایى ، فسیل‌شناسى، زمین‌ساخت، لرزه زمین‌ساخت، اکتشاف، ژئوفیزیک، ژئوشیمى، ژئومتیکس و آزمایشگاههاى مختلف بر اساس رهنمودهاى کلى که توسط وزارت معادن و فلزات تصریح و در چهارچوب قانون جدید معادن که اخیرا به تصویب رسیده است این فعالیتها را به انجام مى‌رسانند.
 
این سازمان در حال حاضر با حدود 700 نفر پرسنل با مدارج علمى بالا و بهره گیرى از تجهیزات آزمایشگاهى و امکانات کامپیوترى توان اجراى پروژه‌هاى تحقیقاتى و اکتشافى را با کیفیت بالا دارا است. اداره مرکزى سازمان در تهران مى‌باشد. در پنج ناحیه شمال باخترى (تبریز)، شمال خاورى (مشهد)، جنوب (شیراز)، جنوب باخترى (اهواز)، و جنوب خاورى (کرمان) مراکزى براى ارائه خدمات زمین‌شناسى منطقه‌اى تÞسیس گردیده است. سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور همچنین با دیگر سازمان‌ها در ایران و خارج از ایران همکارى‌هاى متقابل و برنامه‌هاى تحقیقاتى مشترک دارد. سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور به منظور انتقال دانش زمین‌شناسى و انتشار یافته‌هاى نوین علمى، از پاییز سال 1992 میلادى مطابق با 1370 هجرى شمسى شروع به انتشار (فصلنامه علوم زمین) نموده است.

  درباره سازمان - تاریخچه سازمان

نمایش صفحه شماره 1
  معرفى سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى  کشور

سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در سال 1962 میلادى مطابق با 1341 هجرى شمسى با همکارى سازمان ملل تاسیس گردید.البته فکر ایجاد این سازمان در دى ماه 1338/1959 قوت گرفت و بنابراین با همت و کوشش سازمان صنایع و معادن، قانون تاسیس سازمان زمین شناسى کشور در  28 مرداد 1338 از تصویب مجلس هاى ملى و سنا گذشت و سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور رسما کار خود را از سال 1341 آغاز کرد.علت قوت گرفتن فکر نیاز به وجود سازمان زمین شناسى به این دلیل بود که پیش از آغاز کار سازمان زمین شناسى کشور بیشتر بررسى هاى زمین شناسى به وسیله شرکت ملى نفت و دیگر شرکت هاى نفتى صورت مى گرفت. چون کار شرکت هاى نفتى بیشتر جنبه اقتصادى نفت داشت و در حدود کشف و استخراج نفت و گاز  دور مى زد، نیاز به مطالعات سیستماتیک زمین شناسى و اکتشاف کانى هاى ایران و تهیه نقشه هاى زمین شناسى کشور بیش از پیش احساس مى شد. بنابراین با توجه به اصل بیست و فتم متمم قانون اساسى ایران، مجوز تاسیس سازمان زمین شناسى براساس یک اساسنامه 8 ماده اى که خلاصه آن در زیر آمده صادر گردید:
مقرر گردید دولت به منظور انجام بررسى هاى زمین شناسى در سراسر کشور، جمع آورى کلیه کارهاى انجام شده در این زمینه و تهیه و تکمیل و انتشار نقشه هاى زمین شناسى ایران ، سازمان واحدى بنام سازمان زمین شنناسى کشور تاسیس نماید ( ماهده 1).
 شورایى به نام شورایعالى زمین شناسى مرکب از نمایندگان دانشکاه تهران، شرکت ملى نفت ایران، سازمان برنامه و وزارت صنایع و معادن تشکیل گردد(ماده 2).
 رئیس سازمان از بین مهندسین با تجربه معدن یا زمین شناس و به مدت سه سال انتصاب گردد(ماده 3)
سازمان زمین شناسى تحت نظارت وزارت صنایع و معادن مستقل عمل نماید ( ماده 4).
درآمدهاى سازمان از محل درآمدهاى وزارت صنایع و معدن ، شرکت ملى نفت ایران و سازمان برنامه و همچنین از محل درآمد فروش انتشارات و خدمات تامین گردد ( ماده 5).
شرکت ها و موسسات دولتى و غیردولتى با سازمان زمین شناسى جهت ارائه و هماهنگى انجام کارهاى مشابه نظیر تهیه نقشه و یا گزارش زمین شناسى جهت ارائه و هماهنگى انجام کارهاى مشابه نظیر تهیه نقشه و یا گزارش زمین شناسى از نواحى مختلف کشور ارتباط داشته باشند. (ماده6).
مقاطع زمین شناسى حفاریهایى که توسط شرکت ها، پیمانکاران و موسسات در زمینه حفر تونل، کانال ، چاه عمیق و گمانه براى معدن انجام مى گردد در اختیار سازمان زمین شناسى قرار گیرد.(ماده 7)
وزارت صنایع و معادن این قانون را به اجرا درآورد (ماده 8)
در سال 1999، وظایف اکتشافى وزارت صنایع و معادن تماما به سازمان زمین شناسى  و اکتشافات معدنى ایران محول گردید. بنابراین سازمان در حال حاضر مسئول مطالعات زمین شناسى کشور و ارزیابى اکتشافى منابع معدنى بجز هیدروکربورها مى باشد.
 بنیانگذار سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور
مهندس نصرالله خادم
مهندس نصرالله خادم در سال  1289 تهران متولد شد ، و پس از دریافت دیپلم از دبیرستان علمیه تهران ، در سال 1312 همراه آخرین گروه اعزامى به خارج ، رهسپار فرانسه گردید . در سن 28 سالگى یعنى در اواخر سال 1317 پس از گذراندن دوره مهندسى معدن از دانشکده معدن پاریس که شهرت و اعتبار فراوانى در زمینه معدن دارد ، به ایران برگشت .پس از انجام خدمات سربازى در خدمات دولتى به ترتیب در سمت هاى مهندسى معدن زغال سنگ شمشک ، نظارت معادن خصوصى حوضه البرز ، ریاست معدن ذغال سنگ شمشک ، بازرس شرکت سهامى معادن زغال سنگ ، مدیر عامل معادن هرمزگان و قشم ، عضو هئیت مدیره و سپس مدیر عامل شرکت سهامى کل معادن و ذوب فلزات به کار پرداخت . 
 به موازات این مشاغل فنى و ادارى ، آموزش درس زمین شناسى را نیز در دانشکده علوم دانشگاه تهران به عهده گرفت .ایشان در سن 50 سالگى یعنى در اواخر سال 1339 پس از تصویب قانون تاسیس سازمان زمین شناسى کشور ، عهده دار تشکیل این سازمان گردید. سر انجام در دورانى کوتاه دانسیته هاى پایه اى زمین شناسى سازمان جهان گسترش یافت و مورد توجه محافل جهانى قرار گرفت که در اوایل سال 1353 در کمیسون بین المللى تهیه نقشه هاى زمین شناسى جهان CGMW که در پاریس تشکیل شد ، با وجود پیشینه چندین ده ساله سازمان هاى زمین شناسى در کشور هاى دیگر منطقه ، تهیه و تلفیق نقشه هاى زمین شناسى خاور میانه ، به سازمان زمین شناسى ایران واگذار شد . هم اکنون نیز سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى  ایران  مجرى 6 پروژه از 23 پروژه مصوب این کمیسیون بوده و 6 پروژه نیز با همکارى سازمان زمین شناسى ایران در حال انجام است. ومهم آن که مسئولیت پروژه‌هاى خاورمیانه ، توسط کمیسیون مذکور ، به سازمان زمین شناسى ایران تفویض گردیده است.

در مهر ماه 1353 از طرف کارکنان سازمان به مناسبت باز نشسته شدن مهندس خادم در سن 64 سالگى و تنى چند از پیشکسوتان دیگر ، همایش گرمى در سالن کتابخانه سازمان برگزار شد . در این مراسم جناب آقاى مهندس علیپور از طرف کلیه همکاران یادمانى به حضور ایشان تقدیم نمود . مهندس خادم  در پایان این گرد همایى مطالب بسیار ارزشمند و پند آموزى بیان فرمود که بر روى نوار ضبط است . اینک بخشى از آن سخنان: " برگزارى این مراسم و دریافت هدایا بزرگترین پاداش زحمات گذشته ماست و من شخصا آن را به هر هدیه دیگرى که قرار میشد از طرف شخص یا مقام دیگرى به من داده میشد ، ترجیح مى دهم . من این هدیه را به عنوان شیئى گرانبها که نشانه و یادگار 14 سال همکارى صمیمانه و محبت واقعى شما دوستان مى باشد ، نزد خود نگه داشته و عزیز مى دارم .000 من امیدوارم که با نیروى جوان و فعالى که عهده دار امور سازمان گشته ، این راه را به خوبى طى کرده و هر روز خبر هاى خوشى از سازمان و پیشرفت هاى آن به گوش همه ما برسد . ما چون در پرورش این نهال سهیم بوده ایم ، بنابر این خوشحال خواهیم شد که بیش از پیش این نهال برومند تر شده و پر ثمر تر گردد . سخن را کوتاه مى کنم و فقط مى گویم صادقانه و صمیمانه آنچه را مى توانستم انجام دهم ، پیاده نمودم 00000 "
زنده یاد مهندس نصرالله خادم تا 15 اردیبهشت ماه 1378( در سن 89 سالگى) که چشم از جهان فرو بست ، دلبستگى هاى خود را به بررسى هاى علمى و فنى و توجه به پیشرفت هاى سازمان زمین شناسى و اکتشاف معدنى کشور حفظ نمود


درباره سازمان - عملکرد

جهت دریافت فایل عملکرد سال 1385 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بر روی لینک کلیک نمایید.
جهت دریافت فایل عملکرد شش ماهه اول سال 1386 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بر روی لینک کلیک نمایید.
جهت دریافت فایل عملکرد سال 1386 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بر روی لینک کلیک نمایید.
جهت مشاهده آمار نقشه‌هاى زمین شناسى تعهد شده در برنامه پنج ساله چهارم بر روی لینک کلیک نمایید.
منظور دریافت گزارش مصوبات استانى هیئت دولت بر روى لینک کلیک نمایید.
جهت دریافت فایل عملکرد سال 1389 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بر روی لینک کلیک نمایید.
جهت دریافت فایل عملکرد سال 1390 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بر روی لینک کلیک نمایید.
جهت دریافت فایل عملکرد سال 1391 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بر روی لینک کلیک نمایید.
جهت دریافت فایل عملکرد سال 1392 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بر روی لینک کلیک نمایید.


معرفی رشته زمین شناسی
مجموعه: معرفی رشته های تحصیلی


 
 
زمین شناسی

 
 
 
وقوع زمین‌لرزه‌ای هولناک و اسرارآمیز با نیرویی عظیم و ویرانگر، فوران توده‌های مذاب سنگ از دهانه کوهی آتشفشانی، چشم‌انداز با شکوه دره‌ای عمیق در پای کوهی سر به فلک کشیده، گستردگی و تنوع سنگ‌های موجود در طبیعت، لایه‌های موازی سنگی و خاکی در دیواره یک تپه یا کوه و دهها موضوع دیگر، از موضوعات مورد توجه زمین‌شناس است. زمین‌شناس بسیاری از پرسش‌های هیجان‌انگیز و جذاب پیرامون ما را به بحث و بررسی می‌گذارد.
 
این که زمین در اولین روزهای عمر خود (۴۵۰۰ میلیون سال قبل) چگونه بوده است؟ چرا اقیانوس اطلس به تدریج وسیع‌تر و اقیانوس آرام کوچکتر می‌شود؟ در کجا به جستجوی آب بپردازیم؟ تفاوت سنگ‌ها ناشی از چیست و پرسش‌های متعدد دیگر که پاسخ آن را در علم زمین‌شناسی می‌توان یافت. زیرا در زمین‌ شناسی‌، منشأ زمین‌، تاریخ‌ و ساختمان‌ زمین‌، مواد متشکله‌ آن‌، منابع‌ طبیعی‌ موجود در آن‌ و تغییر و تحولاتی‌ که‌ در طول‌ زمان‌ پدید آمده‌اند، مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. در واقع‌ از اعماق‌ اقیانوس‌ها تا نوک‌ بزرگترین‌ قله‌ها و حتی‌ ماورای‌ این‌ دو، مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌ و اطلاعات‌ حاصل‌ از آنها به‌ صورت‌ نقشه‌ و گزارش‌ ثبت‌ می‌شود.کشور ایران‌ با در اختیار داشتن‌ منابع‌ معدنی‌ بسیار غنی‌ اعم‌ از مواد سوختی‌ و ذخایر فلزی‌ و غیرفلزی‌ گرانبها، و قرار گرفتن‌ بر روی‌ منطقه‌ای‌ فعال‌ از نظر زمین‌‌شناسی‌ که‌ باعث‌ وقوع‌ زلزله‌ها، تغییر ساختار زمین‌، پدیده‌ کوه‌زایی‌، تغییر پهنای‌ دریاها و خلیج‌ مجاور می‌شود و دهها مطلب‌ شگفت‌انگیز و در خور دقت‌ و مطالعه‌ دیگر، نیاز وافر به‌ پژوهشگران‌ و متخصصان زمین‌شناسی‌ دارد که‌ در این زمینه ها به‌ مطالعه‌ و کاوش‌ پرداخته‌ و اطلاعات لازم را برای بهره‌برداری صحیح در اختیار مسؤولان ذی‌ربط قرار دهند.
 
رشته زمین شناسی به فارغ التحصیلان خود همین زمین را می شناساند . زمینی که نسبت به سایر کرات آسمانی هیچ هم به حساب نمی آید ، راز و رمز هایی دارد که باید برای شناخت آن واحدهای دانشگاهی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت.
 
به لحاظ فراوانی منابع طبیعی در کشور و وجود ذخائر با ارزش در اعماق زمین ، دانش زمین شناسی از نظر علمی و اقتصادی دارای ارزش های ویژه ای است و نقش موثری را در زمینه شناخت منابع معدنی ، اکتشاف ، بهره برداری از آنها و به طور اخص منابع نفتی دارد.

این رشته ارتباط بسیار نزدیکی با علوم زیستی و شیمی داشته و استفاده از نقشه های ماهواره ای ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و نقشه برداری در آن واجد اهمیت زیادی می باشد.

بسیاری از علوم از جمله آب ، خاک و هواشناسی و جغرافیا در ارتباط تنگاتنگ با علوم زمین هستند. تحصیل در این رشته شرایط جسمانی مناسب را می طلبد چون داوطلب باید قادر باشد واحدهایی را که عمدتا در صحرا و بیابان انجام می شود را با موفقیت طی کند .

امکان ادامه تحصیل تا سطوح عالی دکترای تخصصی در گرایش های مختلف این رشته در کشور وجود دارد.
 

برخی از این دروس شامل موارد زیر است:
* زمین شناسی فیزیکی که به بررسی خصوصیات کلی زمین می پردازد.
* زمین شناسی تاریخی که به مطالعه تاریخچه پیدایش کره زمین می پردازد.
* بلورشناسی هندسی و بلورشناسی نوری که شناخت ویژگیهای هندسی و مشخصات نوری بلورها را مورد توجه قرار می دهد.
* کانی شناسی که به بررسی کانیها یعنی اجزای تشکیل دهنده سنگها می پردازد.
* سنگ شناسی رسوبی و آذری و دگرگونی که در مورد تشکیل انواع سنگها بحث می کند.
* زمین شناسی ایران که به بررسی ویژگیهای زمین ایران می پردازد.
* زمین شناسی نفت که به بررسی در نحوه ایجاد نفت به بحث می پردازد.
 

توانایی‌های‌ لازم
دانشجوی‌ خوب‌ زمین‌شناسی‌ علاوه‌ بر تسلط‌ کافی‌ بر درس‌هایی‌ مثل‌ فیزیک‌، شیمی‌ و ریاضی‌ باید از قدرت‌ تجسم‌ مناسبی‌ برخوردار باشد. مهم‌ترین‌ ویژگی‌ برای‌ موفقیت‌ در این‌ رشته‌ داشتن‌ روحیه‌ای‌ پرجنب‌ و جوش‌، علاقه‌ به‌ زندگی‌ در محیط‌های‌ طبیعی‌ مانند کوه‌ها و بیابان‌ها است‌، زیرا زمین‌شناس‌ نه‌ تنها در دوران‌ دانشجویی‌ بلکه‌ در زمینه‌های‌ شغلی‌ نیز با چنین‌ محیط‌هایی‌ روبروست‌. علاوه‌ بر این‌ داشتن‌ توانایی‌ جسمانی‌ مناسب‌ نیز لازم‌ است‌.
 
 
گرایش های رشته زمین شناسی
زمین شناسی مهندسی (Engineering Geology)
زمین شناسی مهندسی ضمن بررسی تاثیر «محیط زمین شناسی» بر سازه‌های مهندسی یا زمین شناسی مهندسی ، راه‌حلهای مناسبی جهت کاهش یا برطرف نمودن خطرات احتمالی ارائه می‌دهد. باید توجه داشت که محیط زمین شناسی اطراف یک سازه به دو صورت با آن در ارتباط است. یکی توسط مصالح زمین شناسی ، یعنی سنگ ، خاک و آب ، دیگری فرآیندها و مخاطرات زمین شناسی مثل سیل ، زمین لرزه ، حرکات دامنه‌ای و مانند آن. برخی از مولفین زمین شناسی مهندسی را سهوا به جای «ژئوتکنیک» به کار می‌برند. بطور کلی زمین شناسی مهندسی به توسط روشهای اکتشافی متنوع تاثیر محیط زمین شناسی اطراف را بر سازه مهندسی یا پروژه عمرانی تعیین می کند. همچنین نقش احداث سازه را در تحریک و تغییر رفتار زمین مشخص می سازد.
 

سنگ شناسی رسوبی-رسوب شناسی
سنگهای رسوبی ، از انباشت ذرات ناشی از خرد شدن انواع سنگهای دیگر بوجود آمده‌اند. این ذرات ، معمولا به کمک نیروی گراویته ، آب ، باد و یا یخ به محل جدید خود منتقل شده و در آنجا به ترتیبی جدید نهشته می‌شوند. برای مثال ، امواجی که به ساحل صخره‌ها برخورد می‌کنند، ممکن است که از این طریق ، ذرات ریگ و شن دریا کنار دیگری را در همان نزدیکی فراهم آورند. این نهشته‌های ساحلی اگر سخت می‌شدند، سنگی رسوبی تشکیل می‌یافت. یکی از مهمترین خاصه‌های سنگهای رسوبی ، لایه بندی رسوبات تشکیل دهنده آنهاست. مهمترین کاربرد رسوب شناسی در ارتباط با اکتشاف منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز می‌باشد، در گذشته بیشتر کمپانیهای نفتی برای کشف مخازن در جستجوی تاقدیسها بودند، اما با پیشرفت زمان به این نتیجه رسیدند که علاوه بر نفتگیرهای ساختمانی ، نفتگیرهای چینه شناسی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.
 

زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی اقتصادی شاخه‌ای از علم زمین شناسی است که پیرامون شرایط تشکیل مواد معدنی ، مورفولوژی و ریخت شناسی آنها ، بافت و ساخت آنها ، عوامل کنترل کننده پراکندگی مواد معدنی ، توجیه فنی و اقتصادی آنها و بلاخره تقسیم بندی ژنتیکی مواد معدنی بحث می‌کند. در رسیدن به اهداف فوق ، روشهای مختلف تجزیه مواد معدنی ، روشهای ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و فرآوری مواد انجام می‌گیرد. همچنین در انجام پروژه‌های مختلف اکتشافی باید به مسائل زیست محیطی نیز دقت لازم را مبذول داشت.
 
 
زمین شناسی ساختمانی (Structural Geology)
هر کسی که با زمین شناسی سر و کار داشته باشد، تشخیص می‌دهد که پوسته زمین در طی تاریخ زمین شناسی یک واحد ثابت و غیر متغیری نبوده است بلکه به کرات در برابر عوامل داخلی و خارجی در آن تغییر شکل ایجاد شده است. شاهد این مدعی وجود نواحی عظیم چین خورده یعنی سلسله کوههاست که در آن رسوبات و سنگهای دیگر فشرده شده و فرم آنها تغییر کرده است.

عامل دیگر رسوبات دریایی است که اینک در قلل مرتفع کوهها دیده می‌شود و در برخی موارد هزاران متر از سطح دریا بالاتر قرار گرفته است و این خود ناپایداری قشر زمین را نشان می‌دهد. بطور کلی می‌توان گفت که زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک ، درباره ساختهای مختلف سنگهای تشکیل دهنده پوسته زمین، چگونگی تشکیل و ارتباط آنها با عوامل داخلی زمین بحث می‌کند.
 
 
زمین شناسی نفت Petroleum Geology
زمین شناسی نفت از زیر شاخه های علم زمین شناسی می باشد که به بررسی عوامل و شرایط مرتبط با تشکیل ذخایر هیدروکربنی می پردازد و با توجه به نیاز کشور به شناخت ذخایر جدید نفت و گاز حائز توجه خاص می باشد. چراکه اولین قدم در راه اکتشاف همان بررسی های زمین شناسی هستند اطلاعات ارائه شده در این بخش شامل بررسی عوامل و پارامترهای مرتبط در نحوه تشکیل نفت و گاز و سنگ منشاد، مهاجرت و عوامل دخیل در آن، سنگ مخزن، انواع آن و پارامترهای مرتبط با سنگ مخزن، سنگ پوشش و در نهایت به بررسی جایگاه نفت و گاز در زمین شناسی ایران و تشکیل نفت و گاز در مناطق مختلف و عوامل موثر در آن پرداخته شده است.
 

زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی زیست محیطی" از جمله شاخه های جدید زمین شناسی است که به همراه "زمین شناسی نواحی شهری"، نقش بسیار مهمی در ایمنی انسان و تامین منابع مورد نیاز او بازی می کند. نقش این دو شاخه آن قدر زیاد است که زمین شناسی یکی از مهمترین رشته های علوم پایه در قرن بیست و یکم نامیده می شود. در کشورهای پیشرفته ی جهان، تقریبا هیچ پروژه ای بدون تایید این دو شاخه ی علوم زمین امکان اجرا ندارد و اجرای هر پروژه ای منوط به دریافت مجوز مطالعات زمین شناسی زیست محیطی، زمین شناسی مهندسی و زمین شناسی نواحی شهری است. به همین دلیل و به منظور اشنایی خوانندگان، بخش هایی از مطالب استاندارد تهیه ی نقشه های زمین شناسی زیست محیطی در ادامه ارائه می شوند.
 

چینه و فسیل شناسی
اصولا از روابط موجود بین طبقات سنگهای رسوبی بحث می‌کند.
مطالعات چینه شناسی از یک طرف مبتنی بر شناخت توالی طبقات رسوبی در زمانهای مختلف زمین شناسی به منظور پی بردن به تاریخ حوادث زمین و تکامل موجودات بوده ، از طرف دیگر تغییرات جانبی رخساره‌ها در مکانهای مختلف را بررسی می‌نماید که به وسیله آن با وضع جغرافیایی گذشته زمین در هر زمان آشنا می‌شویم.
 
 
سنگ شناسی یا پترولوژی
پترولوژی یا سنگ شناسی علم مطالعه سنگها است و کم و بیش به ساختارهای زمین نیز می پردازد.
این علم محدود به مطالعه موادی است که در پوسته وجود دارد و قابل دسترس است اگرچه که نمونه هایی از شهابسنگها را نیز توسط شبیه سازی در این علم مطالعه می نماییم. این علم به مطالعه انواع مختلف اتفاقاتی که از ابتدا برای منشا سنگ افتاده می پردازد و روابط فرایندهای زمین شناسی و تاریخچه آن را مورد بررسی قرار می دهد. سنگ شناسی همچنین بخش اصلی مطالعات زمین شناسی، عملکرد آنها و تاریخچه و پیدایش سنگها و نحوه اکتشاف آنها را نشان می دهد. مطالعه سنگها از دو راه امکان پذیر است یکی از طریق مطالعه پوسته و دیگری از طریق مطالعه مدارک و شواهد قدیمی.
 
 
گرایش آب شناسی (hydrology)
.هیدروژئولوژی دانشی است که از آب های زیرزمینی بحث می کند و به عنوان شعبه ای از زمین شناسی ، منشأ ، ترکیب ، خواص ، کیفیت ، گسترش و حرکت آب را در داخل قشرهای زمین مورد مطالعه قرار می دهد. به عبارتی «هیدرولوژی علم مطالعه آب کره زمین است و در مورد پیدایش ، چرخش و توزیع آب در طبیعت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب ، واکنش‌های آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث می‌کند بنابراین ملاحظه می‌شود که هیدرولوژی در برگیرنده تمامی داستان آب است. »
 
 
موقعیت‌ شغلی‌ و بازار کار در ایران
فارغ‌التحصیلان‌ مقطع‌ کارشناسی‌ رشته‌ زمین‌ شناسی‌ قادرند نقشه‌های‌ زمین‌ شناسی‌، معدنی‌ و جغرافیایی‌ را مطالعه‌ نموده‌ و اطلاعات‌ آن‌ را استخراج‌ نمایند و با گروه‌های‌ اکتشاف‌ معدن‌، آب‌یابی‌ و بهره‌ برداری‌ از آب‌های‌ زیرزمینی‌، همکاری‌ داشته‌ یا در کارهای‌ صحرایی‌ و کارگاهی‌ مهندسین‌ ژئوتکنیک‌ و ژئوفیزیک‌ فعالیت‌ داشته‌ باشند و کانون‌های‌ خطر همانند مناطق‌ زلزله‌خیز، آتشفشانی‌ و ... را مشخص‌ نمایند. با توجه‌ به‌ توانایی‌هایی‌ که‌ فارغ‌التحصیلان‌ رشته‌ زمین‌شناسی‌ دارند، وزارتخانه‌های‌ صنایع‌ و معادن‌، نفت‌، نیرو، راه‌، جهاد کشاورزی‌، علوم‌ و آموزش‌ و پرورش‌ ، همچنین‌ شرکت‌ها و مؤسساتی‌ مانند ذوب‌آهن‌، سازمان‌ زمین‌ شناسی‌ کشور، شرکت‌های‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ سد سازی‌، آب‌یابی‌، حفر تونل‌، راهسازی‌، اکتشافات‌ آب‌ و نفت‌ و معادن‌، بخش‌های‌ مرتبط‌ با تهیه‌ نقشه‌های‌ زمین‌ شناسی‌ و معدنی‌، آزمایشگاه‌های‌ سنگ‌ شناسی‌ و زمین‌ شناسی‌ و در مجموع‌، کلیه‌ مراکزی‌ که‌ در ارتباط‌ با موضوع‌ زمین‌ فعالیت‌ می‌کنند، می‌توانند زمینه‌های‌ اشتغال‌ و فعالیت‌ فارغ‌التحصیلان‌ رشته‌ زمین‌ شناسی‌ باشند.
 
از نظر روحی، دانشجویان می بایست، متعادل باشند و از نظر جسمی می بایست کامل باشند، چون باید مطالب را در روی زمین یاد بگیرد و مطالعه کنند. رشته زمین شناسی به دلایل نوع گرایشها، مجموعه ای متنوع را برای دانشجویان این رشته، به همراه دارد که مهمترین آنها از این قرار است:
* در مقطع کارشناسی دبیری دبیرستان، در دروس زمین شناسی.
* کارشناس در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.
* فعالیتها در آزمایشگاههای مربوط به بخش خصوصی.
* در مقطع کارشناسی ارشد: فعالیت در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.
* فعالیت در شرکت ملی نفت.
* فعالیت در مؤسسه ژئوفیزیک و وزارت مسکن.
* فعالیت در مؤسسه زمین شناسی و زلزله.
* فعالیت در وزارت کشاورزی و وزارت راه و ترابری.
همچنین امکان کار در مراکز خرید و فروش جواهر به عنوان کارشناس سنگهای قیمتی برای فارغ التحصیلان این رشته امکان پذیر است.
 
 
درس‌های‌ رشته زمین شناسی در طول‌ تحصیل
دروس‌ پایه‌:
ریاضی‌، فیزیک‌، شیمی‌، مبانی‌ کامپیوتر.
 
 
دروس‌ اصلی :
زمین‌ شناسی‌ فیزیکی‌، زمین‌ شناسی‌ تاریخی‌، بلور شناسی‌ هندسی‌، بلور شناسی‌ نوری‌، کانی‌ شناسی‌، رسوب‌ شناسی‌، سنگ‌ شناسی‌ رسوبی‌، سنگ‌ شناسی‌ آذرین‌، سنگ‌ شناسی‌ دگرگونی‌،دیرینه‌ شناسی‌ (ماکرو فسیل‌)، چینه‌ شناسی‌، زمین‌ شناسی‌ ساختمانی‌، زمین‌ ساخت‌، فنوژئولوژی‌، ژئوشیمی‌، ژئوفیزیک‌، نقشه‌برداری‌.

دروس‌ تخصصی‌:
زمین‌ شناسی‌ ایران‌، زمین‌شناسی‌ اقتصادی‌، زمین‌ شناسی‌ نفت‌، آب‌های‌ زیرزمینی‌، زمین‌ شناسی‌ مهندسی‌، پترولوژی‌، زمین‌ شناسی‌ صحرایی‌، متون‌ علمی‌ زمین‌ شناسی‌. (بسیاری از درس‌های این‌ رشته‌ همراه‌ با آزمایشگاه‌ است‌).


کلمات کلیدی

استخدام سازمان زمین شناسی در سال 94 | «ای استخدام» www.e-estekhdam.com/استخدام-سازمان-زمین-شناسی/ ۳ روز پیش - سازمان زمین شناسی به همراه سایر سازمانها از طریق آزمون مشترک فراگیر دستگها‌های ... دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاههای اجرایی (آزمون فراگیر). کارت آزمون سازمان زمین شناسی - «ای استخدام» - 524583 www.e-estekhdam.com/کارت-آزمون-سازمان-زمین-شناسی/ ۲ ساعت پیش - کارت آزمون استخدامی سازمان زمین شناسی. کارت شرکت در آزمون از ... دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاه اجرایی (سازمانهای دولتی) · دانلود نمونه سوالات ... نتایج آزمون سازمان زمین شناسی - «ای استخدام» - 524650 www.e-estekhdam.com/نتایج-آزمون-سازمان-زمین-شناسی/ ۲ ساعت پیش - اعلام نتایج آزمون سازمان زمین شناسی در سال ۹۴. کارجویان عزیز نتایج به محض ... اجرایی اینجا کلیک کنید · نمونه سوالات مصاحبه استخدام های دولتی ... رشته های مورد نیاز در آزمون استخدامی سازمان زمین شناسی کشور ... boxiaozui.com/.../رشته+های+مورد+نیاز+در+آزمون+استخدامی+سازمان+زمین... نمونه سوالات استخدامی “سازمان فنی وحرفه ای”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “سازمان فنی وحرفه ای”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی “سازمان فنی وحرفه ای”با پاسخنامه ... رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی سازمان زمین شناسی کشور ... boxiaozui.com/.../رشته+های+مورد+نیاز+آزمون+استخدامی+سازمان+زمین+ش... نمونه سوالات استخدامی “سازمان فنی وحرفه ای”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “سازمان فنی وحرفه ای”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی “سازمان فنی وحرفه ای”با پاسخنامه ... دانلود نمونه سوالات آزمون تخصصی سازمان زمین شناسی | جستجو ... boxiaozui.com/.../دانلود+نمونه+سوالات+آزمون+تخصصی+سازمان+زمین+ش... نمونه سوالات استخدامی “سازمان فنی وحرفه ای”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “سازمان فنی وحرفه ای”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی “سازمان فنی وحرفه ای”با پاسخنامه ... استخدام زمین شناسی فروردین 94 bisharatnews.cleanbill.org/list/استخدام+زمین+شناسی+فروردین+94.html “نمونه سوالات استخدامی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کارشناس تحلیلگر و برنامه نویسی سیستم خوشه ۱۷۸ “نمونه سوالات استخدامی سازمان سنجش کارشناس ... زمان آزمون استخدامی سازمان زمین شناسی | تاریخ برگزاری آزمون www.ghatreh.com/news/.../زمان-آزمون-استخدامی-سازمان-زمین-شناسی ۱ روز پیش - تاریخ برگزاری آزمون استخدامی سازمان زمین شناسی دانلود نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی. استخدام سازمان زمین شناسی سال 94 | ایران استخدام iranestekhdam.ir/استخدام-سازمان-زمین-شناسی/ ۳ روز پیش - آزمون استخدامی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور دانلود نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی (دولتی) · دانلود نمونه سوالات ... کارت آزمون استخدامی سازمان زمین شناسی | خبر 5 khabar5.com/News/104303/b ۴ ساعت پیش - زمان و مکان دریافت کارت آزمون استخدامی سازمان زمین شناسی دانلود نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی (دولتی) دانلود نمونه سوالات ...