دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانیدانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی :
خرید سوالات استخدامی قرارداری به پیمانی


درباره مشاغل قراردادی و آشنایی با این رشته :

آیین نامه استخدام پیمانی

برابر ماده ۶ قانون استخدام کشوری، مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام شود در همین رابطه به استناد ماده یک آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده قانونی مرقوم، دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری می توانند به استناد مجوز های قانونی جهت واگذاری پست های موقت سازمانی، نیازهای استخدام پیمانی خود را به موجب قراردادی که طبق مقررات این آیین نامه بین دستگاه های دولتی از یک طرف و داوطلبین خدمت پیمانی از طرف دیگر منعقد می شود تأمین نمایند .
تبصره ماده یک آیین نامه استخدام پیمانی مقرر می دارد، انعقاد قرارداد با مستخدم پیمانی طبق فرمی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ می گردد صورت می گیرد و افراد مذکور مطابق بند «ج» ماده ۴ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی به پست های موقت منصوب خواهند شد ضمناً حسب ماده ۳ آیین نامه یاد شده مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است که با رعایت شرایط مقرر در این ماده تا ده سال قابل تمدید است . با توجه به آنچه مذکور افتاد کارمندان پیمانی شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری تابع مقررات استخدامی پیمانی بوده و تحت پوشش قانون کار قرار ندارند اما از لحاظ بیمه ای از مقررات قانون تأمین اجتماعی تبعیت می کنند.

جهت دانلود آیین نامه استخدام پیمانی اینجا کلیک کنید


دستورالعمل نحوه جذب و استخدام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی
پاراف  دستورالعمل نحوه جذب و استخدام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی : دستورالعمل نحوه جذب و استخدام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۹۲/۰۸/۱. در اجرای بند دو تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ و با توجه به ایرادات قانونی رییس محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به استناد مواد (۴۱) و (۴۴) قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد (۵۱)، (۵۷) و (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» و همچنین هماهنگی و شفاف سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه های اجرایی و رفع ابهامات موجود موارد زیر ابلاغ می شود.

۱- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه های استخدامی موضوع مصوبه لغو شده فوق الاشاره و یا سهمیه های تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هر گونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به همراه تکمیل کاربرگ های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.

الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه رسیده است.

ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار

د- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون هایی که نتایج آنها اعلام شده است.

تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدام های انجام شده توسط استانداری هابا استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدام های انجام شده الزامی است.

۲- صدور هر گونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیت های قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس کاربرگ های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (۵۱) قانون مذکور است.

۳- آزمون های استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار موضوع ماده (۴۴) قانـون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.

۴- با توجه به لغو سهمیه های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی بر  عهده دستگاه های اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذیربط منعکس نمایند.

۵- نیازهای استخدامی استانداری ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس خواهد شد.

۶- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاه های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا بکارگیری به صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو می شود.

۷- در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی بصورت پیمانی می باشد.

۸- در اجرای بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، بکارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر انجام می شود:

الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از ۱/۱/۱۳۹۰ برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایین تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا ۱۰% پست های سازمانی مصوب، مجاز است.

ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از ۱/۱/۱۳۹۰ و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مذکور باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف ۱۰% پست های سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.

ج- بکارگیری نیروی قراردادی به جای نیروهای قراردادی خارج شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمی باشد.

د- بکارگیری نیروی قراردادی، به نسبت ۱۰% پست های مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذیحساب مستقل دارند محاسبه می شود و جابجایی این میزان بین واحدها با رعایت ۱۰% کل پست های سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.

۹- قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابجایی و انتقال این نیروها میان دستگاه های اجرایی مجاز نیست. بکارگیری این گونه افراد در دستگاه های اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.

۱۰- بند (۱۳) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه انجام می شود.

۱۱- دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (۸)‌را که بر اساس مجوزهای قانونی به کار گرفته شده اند، پس از تأیید ذیحساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.

محمود عسکری آزاد- جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

لینک دانلود بخشنامه

پاراف (paraf.ir) همه اخبار، قوانین و مقررات، مقالات و دیگر نوشته های مفید و ارزشمند را برای کارمندان و کارکنان دولت، کارگران و کارآفرینان پاراف میکند و آنها را در اختیار شما علاقمندان قرار میدهد.همه خدمات پاراف رایگان است. پاراف سعی دارد یکی از بروزترین و مفید ترین سایتها در این زمینه باشد.شما همراهان و علاقمندان نیز میتوانید با ارسال مطالب و نوشته های خود ما را یاری نمایید.برای این کار از طریق منوی تماس با ما اقدام کنید.

کلمات کلیدی
کارمندان قراردادی قبول شده در آزمون استخدام ادواری، تبدیل ... estekhtami.blog.ir/.../کارمندان-قراردادی-قبول-شده-در-آزمون-استخدام-ادواری... ۱۵ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - دستورالعمل یادشده با اشاره به سوالات مطرح شده درآزمون‌های استخدامی‌، آورده است: مواد ... همچنین استخدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره شناسه شاغل در ... نمونه سوالات آزمون استخدامی “قراردادی به پیمانی” | نمونه سوالات ... failha.com/tag/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-قرارداد ۴ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نمونه سوالات آزمون استخدامی قراردادی به پیمانی نمونه سوالات استخدامی “قراردادی به پیمانی”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “قراردادی به پیمانی”با ... نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون تبدیل وضعیت قراردادی ... testdoni.ir/tag/نمونه-سوالات-آزمونهای-استخدامی-آزمون Announcement: استخدام وزارت نیرو سال ۹۴+نمونه سوالات استخدامی · Announcement: نمونه ... نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی. قراردادی به پیمانی - نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت testdoni.ir/مونه-سوالات-استخدامی-قراردادی-به-پی/3420 مونه سوالات استخدامی “قراردادی به پیمانی”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “قراردادی به پیمانی”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی “قراردادی به پیمانی”با پاسخنامه ,نمونه ... منابع و نمونه سوالات آزمون تبدیل وضعیت قمنابع آزمون تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی www.sanjesh3.com/exam_oth.php?t=2&id=44 Translate this page 9, منابع آزمون آزمون تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی - سوالات تالیفی - درس اطلاعات عمومی، سیاسی، اجتماعی (شناخت مسائل روز) - تستی (کلیه رشته ها), 1394 ... منابع و نمونه سوالات آزمون تبدیل وضعیت قرارداری به پیمانی www.madkala.ir › ... › آزمون قراردادی به پیمانی Translate this page خانه>سوالات استخدامی>آزمون قراردادی به پیمانی> منابع و نمونه سوالات آزمون تبدیل وضعیت ... نام محصول : منابع و نمونه سوالات آزمون تبدیل وضعیت قرارداری به پیمانی. سوالات و منابع استخدامی تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی www.madkala.ir › سوالات استخدامی Translate this page آزمون قراردادی به پیمانیتعداد: 3 محصول. سوالات و منابع استخدامی تبدیل ... خرید و دانلود این محصول مشاهده · منابع و نمونه سوالات آزمون تبدیل وضعیت قرارداری به پیمانی ... منابع آزمونهای استخدامی آزمون تبدیل وضعیت - دانلود منابع و ... www.rahkar24.blogfa.com/.../منابع-آزمونهای-استخدامی... Translate this page دانلود منابع و نمونه سوالات استخدامی - منابع آزمونهای استخدامی آزمون تبدیل ... منابع آزمونهای استخدامی آزمون تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی منابع آزمونهای استخدامی آزمون های استخدام قضات منابع آزمونهای استخدامی اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون تبدیلمنابع آزمون تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی www.sanjesh3.com/exam_oth.php?t=2&id=44 Translate this page منابع (جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم) آزمون های استخدامی . . برای تهیه منابع (جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم) آزمونهای استخدامی مراحل زیر را انجام دهید: 1- فرم عضویت ... منابع آزمونهای استخدامی آزمون تبدیل وضعیت - دانلود منابع و ... www.rahkar24.blogfa.com/.../منابع-آزمونهای-استخدامی... Translate this page دانلود منابع و نمونه سوالات استخدامی - منابع آزمونهای استخدامی آزمون تبدیل ... منابع آزمونهای استخدامی آزمون تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی منابع آزمونهای استخدامی آزمون های استخدام قضات منابع آزمونهای استخدامی اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور استخدامی استانداری قزوین 94 + بزودی پذیرفته ش وضعیت قراردادی به ... testdoni.ir/tag/نمونه-سوالات-آزمونهای-استخدامی-آزمون Translate this page نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی ... وضعیت نمونه سوالات آزمون استخدامی تبدیل وضعیت دانلود نمونه سوالات استخدامی تبدیل ... نمونه سوالات استخدامی تبدیل وضعیت testdoni.ir/نمونه-سوالات...تبدیل-وضعیت/2584 Translate this page ... وضعیت بهمراه پاسخنامه نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی دانلود نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون تبدیل وضعیت قراردادی به .رارداری به پیمانی www.madkala.ir › سوالات استخدامی › آزمون قراردادی به پیمانی آمار · خانه>سوالات استخدامی>آزمون قراردادی به پیمانی> منابع و نمونه سوالات آزمون تبدیل وضعیت قرارداری به پیمانی. منابع و نمونه سوالات آزمون تبدیل وضعیت قرارداری ... آزمون قراردادی به پیمانی - مرجع نمونه سوالات و منابع استخدامی www.madkala.ir › سوالات استخدامی سوالات و منابع استخدامی تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی.