دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بیمارستان شفا تاکستان قزویندانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی بیمارستان شفا تاکستان قزوین :
سوالات کامل استخدامی بیمارستان 


آگهی استخدام بیمارستان شفای قزوین در 94.2 :» بسمه تعالی «
آگهی استخدام پیمانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس بند ب ماده 02 قانون
29 معاونت توسعه مدیریت و منابع /0/ 022 /د مورخ 8 / برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوزهای شماره 280
به تعداد 200 نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطههای عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به
صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید.
جدول رشته های شغلی مورد نیاز
عنوان شغل
محل
جغرافیایی
خدمت
تعداد
مورد
نیاز
جنسیت
شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی
توضیحات
زن
مرد
متخصص زنان و زایمان
تاکستان
0
*
دارا بودن دکتری تخصصی در رشته زنان و زایمان
متخصص اطفال
تاکستان
0
*
*
دارا بودن دکتری تخصصی در رشته اطفال
متخصص داخلی
تاکستان
2
*
*
دارا بودن دکتری تخصصی در رشته بیماریهای داخلی
متخصص جراحی عمومی
تاکستان
0
*
*
دارا بودن دکتری تخصصی در رشته جراحی عمومی
متخصص جراحی مغز و
اعصاب
تاکستان
2
*
*
دارا بودن دکتری تخصصی در رشته جراحی مغز و اعصاب
متخصص بیهوشی
تاکستان
0
*
*
دارا بودن دکتری تخصصی در رشته بیهوشی
متخصص قلب
تاکستان
2
*
*
دارا بودن دکتری تخصصی در رشته قلب و عروق
متخصص عفونی
تاکستان
0
*
*
دارا بودن دکتری تخصصی در رشته بیماریهای عفونی
متخصص پاتولوژی
تاکستان
2
*
*
دارا بودن دکتری تخصصی در رشته پاتولوژی
متخصص رادیولوژی
تاکستان
0
*
*
دارا بودن دکتری تخصصی در رشته رادیولوژی
متخصص طب اورژانس
تاکستان
6
*
*
دارا بودن دکتری تخصصی در رشته طب اورژانس
متخصص گوش و حلق و
بینی
تاکستان
2
*
*
دارا بودن دکتری تخصصی در رشته گوش و حلق و بینی
پرستار
تاکستان
22
*
*
دارابودن دانشنامه لیسانس در رشته پرستاری
ماما
تاکستان
22
*
دارابودن دانشنامه لیسانس در رشته مامایی
کارشناس اطاق عمل
تاکستان
6
*
*
دارابودن دانشنامه لیسانس در رشته اطاق عمل
کارشناس هوشبری
تاکستان
9
*
*
دارابودن دانشنامه لیسانس در رشته هوشبری
کارشناس آزمایشگاه
تاکستان
9
*
*
دارابودن دانشنامه لیسانس در رشته علوم آزمایشگاهی
کارشناس رادیولوژی
تاکستان
3
*
*
دارابودن دانشنامه لیسانس در رشته رادیولوژی
کارشناس پذیرش، آمار و
مدارک پزشکی
تاکستان
0
*
*
دارابودن دانشنامه لیسانس در رشته مدارک پزشکی
کارشناس تغذیه و رژیم
درمانی
تاکستان
2
*
*
دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته علوم تغذیه
کارشناس امور دارویی
تاکستان
2
*
*
دارا بودن دانشنامه دکتری در رشته داروسازی
شنوایی شناسی
تاکستان
2
*
*
دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته شنوایی سنجی
فیزیوتراپی
تاکستان
0
*
*
دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته فیزیوتراپی
گفتاردرمانی
تاکستان
2
*
*
دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته گفتاردرمانی
کاردان اطاق عمل
تاکستان
6
*
*
دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته اطاق عمل
کاردان هوشبری
تاکستان
3
*
*
دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته هوشبری
کاردان آزمایشگاه
تاکستان
3
*
*
دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته علوم آزمایشگاهی
کاردان رادیولوژی
تاکستان
0
*
*دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته رادیولوژی
2 - شرایط عمومی استخدام پیمانی
2/2 تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
2/0 داشتن تابعیت ایران
2/3 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران(
2/9 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
2/2 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
2/6 نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بهموجب آرای مراجع قانونی
2/7 داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههاای دولتای و یاا بازنشساته و بازخریاد خادمت باشاند.
2/8 التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2/2 داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام مای شاوند بار اسااس دساتورالعمل
مصوب از سوی هیأت امناء موسسه
0 شرایط اختصاصی استخدام پیمانی
0/2 داشتن حداقل 02 سال سن تمام ) 28 سال بارای دارنادگان دیاپلم بهیااری( و حاداکرر 02 ساال تماام بارای دارنادگان دیاپلم
بهیاری، 32 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کااردانی وکارشناسای ، 92 ساال تماام بارای دارنادگان مادارک تحصایلی
کارشناسی ارشد و 92 سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر تا تاریخ انتشار آگهی
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکرر سن مقرر اضافه خواهد شد.
2367 ( به طور داوطلبانه خادمت /2/ 2322 لغایت 02 /6/ الف( داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل )ازتاریخ 32
نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیات
درجبهه های نبرد حق علیه باطل
ب( جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بیست و پان درصاد ) 02 %( و باالا تر، همسار و
فرزندان یکسال و بالای یکسال اسارت و رزمندگان)با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهاه ( از شارط حاداکرر
سن معاف می باشند.
ج( خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پن درصد) 02 %(، همسر و فرزناد آزاده کمتار از یکساال
اسارت تا میزان 2 سال
د( داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته اناد
به میزان خدمت غیررسمی آنها.
ها( مدت خدمت سربازی
و( داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهادین خا دمت
قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
0/0 - مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره 2 مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه/ دانشکده
میباشند، میتوانند صرفاً در آزمونهای استخدام پیمانی همان دانشگاه/ دانشکده شرکت نمایند.
تبصره 0 23 نسابت باه تمدیاد طارح آناان اقادام شاده /7/ 222 مورخ 26 / در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره 829
است، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طارح اینگوناه افاراد کفایات مای نمایاد. ضامناً مشامولین
مذکور میتوانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون سایر دانشگاه/ دانشکدههای علوم پزشکی شرکت نمایند.
0/3 متقاضیان شرکت در آزمون رشته های شغلی... و... و... علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی منادرج در آگهای، مای بایسات
دارای معدل تحصیلی حداقل .... باشند.
3 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز
3/2 29 نسابت باه ثبات ناام الکترونیکای باه آدرس اینترنتای /0/ متقاضایان واجاد شارایط ملازم هساتند حاداکرر تاا تااریخ 02
www.qums.ac.ir اقدام نمایند.
3/0 مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:
الف( تکمیل برگ درخواست شغل
ب( رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 262222 )صدوشصت هزار( ریال به حساب شماره 37268222 دانشگاه نزد بانک
رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی بهعنوان حق شرکت درامتحان عماومی و تخصصای داوطلباان قابال پرداخات مای باشاد ،
ایرارگران پنجاه درصد) 22 %( مبلغ مذکور را میپردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند.
3 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فایش باانکی اساکن و ارساال × ج( یک قطعه عکس 9
شود.
3/3 به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.
3/9 مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان:
داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیال را ظارف مادت 2 روز کااری پاس از اعالام نتاای از ساوی
دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافات نمایناد. دانشاگاه موظاف اسات کلیاه تصااویر
مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید. اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن اصل کارت ملی به همراه تصویر آن اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن)ویژه برادران( اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن – اصل مدارک دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن اصل مدارک دال بر ایرارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به همراه تصویر آن اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن
تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشاکان وپیراپزشاکان یاا معافیات از مراجاع ذیاربط اساتعلام خواهاد شاد
وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.
9 - زمان ومحل توزیع کارت
)2329/3/ 2329 و 6 /3/ کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی و تخصصی درروزهای سه شانبه و ههارشانبه ماورخ ) 2
از طریق سایت اینترنتی به آدرس www.qums.ac.ir قابل هاپ خواهد بود همچنین زمان ومحل برگزاری امتحان در هنگام
توزیع کارت بهاطلاع داوطلبان خواهد رسید .
2 مواد امتحان برای مقاطع کاردانی و بالاتر عبارتند از :
2/2 امتحان توانمندیهای عمومی شامل: 2 زبان وادبیات فارسی 0 زبان انگلیسی )عمومی( 3 ریاضی وآماار مقادماتی 9 فان آوری اطلاعات 2 معارف اسلامی 6 اطلاعاات سیاسای واجتمااعی ومباانی قاانون درمجماوع باه تعاداد ) 22 ( ساوال باه صاورت
2)نیم( طراحی می گردد. ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر ههار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. / ههارگزینه ای با اعمال ضریب 2
تبصره: اقلیتهای دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف میباشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع میشود.
2/0 امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد 92 سوال به صورت ههار گزینه ای
با اعمال ضریب 3 طراحی خواهد شد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر ههار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
6 مواد امتحان مقطع دیپلم بهیاری
6/2 امتحان توانمندیهای عمومی شامل: 2 زبان وادبیات فارسی 0 زبان انگلیسی )عمومی( 3 ریاضای وآماار مقادماتی 9 فان
آوری اطلاعات 2 معارف اسلامی 6 اطلاعاات سیاسای واجتمااعی ومباانی قاانون درمجماوع باه تعاداد ) 22 ( ساوال باه صاورت
2)نیم( طراحی می گردد. ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر ههار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. / ههارگزینه ای با اعمال ضریب 2
تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند وامتیااز آن درساایر ماوارد امتحاان توزیاع مای
شود.
6/0 امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته بهیاری به تعداد 92 سوال و باه صاورت ههاار گزیناه ای باا اعماال ضاریب 3
طراحی خواهد شد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر ههار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
7 تذکرات
7/2 ایرارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه ساابقه ح ضاور داوطلباناه در جبهاه هاای جنای تحمیلای
دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک ساال و باالای یاک ساال اساارت و رزمنادگان باا ساابقه
حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنی تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایات قاوان ین
ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
7/0 از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی ) 32 ( درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایرارگران اختصاص می یابد.
از 32 درصد فوقالذکر، بیست وپن ) 02 ( درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقاد شاغل و فرزنادان و همساران شاهداء و فرزنادان و
همسران جانبازان بیست وپن ) 02 ( درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت و خواهر و بارادر
شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایرارگران استان و پن ) 2( درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با ساابقه حاداقل 6
) ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپن ) 02 ( درصد وآزادگاان زیار یاک ) 2
سال اسارت اختصاص می یابد.
تبصره: فرزندان )شهید، جانباز بیست و پن درصد) 02 %( و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر( بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه/دانشکده
نیز مشمول بند فوق هستند.
7/3 - انتخاب ایرارگران در حد سهمیه 2 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایراارگران واجاد شارایط کا ه در زماان مقارر ثبات ناام
نموده اند، انجام خواهد شد.
7/9 پذیرش مازاد بر 32 درصد سهمیه ایرارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
7/2 جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایرارگران با ارائه تصویر آن، نیازی باه
اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
7/6 معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهای باه ترتیاب نماره فضالی ازساه ) 3( درصاد ساهمیه قاانونی مربوطاه
برخوردار خواهند بود.
7/7 تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی
اختصاص مییابد.
7/8 داوطلب بومی به ا فرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:
الف( شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب( همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح)اعم از شاغل و یا بازنشسته( که شهرستان یا استان محل
خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج( داوطلب حداقل ههار) 9( سال از سنوات تحصیلی)ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه( را به صورت متوالی یا متناوب
در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
د( داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل ههار) 9( سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا
برای استخدام را داشته باشند.)پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است(.
تبصره 2: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
تبصره 0: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی شهرستان تکمیل
نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس
متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .
7/2 داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.
7/22 مدارک تحصیلی بالاتر یا پائینتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشارایط احاراز مشااغل در آگهای اساتخدامی و همچناین
مدارک معادل، برای شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمیباشد.
7/22 مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از
مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط منادرج در آگهای اسات داوطلاب از
انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور حکم استخدام، حکم مزبور لغو وبلااثر میگردد.
7/20 انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شده میباشد.
در مواردی که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالام شاده در آگهای اساتخدامی باشاد،
ابتدا نمره آزمون توانمندیهاای تخصصای مالاک انتخااب خواهاد باود و در صاورت برابار باودن نماره آزماون توانمناد یهاای
تخصصی، انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
7/23 - داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه
برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بهجاای وی
به گزینش معرفی خواهد شد.
7/29 پذیرفتهشدگان اصلی پس از اعلام نهایی حاداکرر یکمااه فرصات خواهناد داشات جهات تکمیال مادارک و طای مراحال
استخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه نمایند.
7/22 از پذیرفته شدگان نهایی، تعهد محضری جهت اشتغال به مدت 2 ساال در محال ماورد تقاضاا خادمت اخاذ مای گاردد. در
صورت عدم اجرای تعهد و یا انصراف از خدمت حکم استخدامی آنان لغو و از وجود افراد ذخیره استفاده می شود.
7/26 هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی www.qums.ac.ir به صورت همزماان خواهاد باود
وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
7/27 باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقات را
به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
کلمات کلیدی

بهره‌برداری از بیمارستان شفا تاکستان در آینده نزدیک - فارس www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930307000094 ۷ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. - بیمارستان شفا تاکستان در آینده نزدیک مورد بهره‌برداری قرار گرفته و شهروندان تاکستان می‌توانند به این مرکز درمانی مراجعه کنند. بیمارستان شفای تاکستان یک گام جلوتر تا مرحله بهره برداری www.qums.ac.ir/portaیل شبکه بهداشت ـ درمان تاکستان شد. با انجامیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ... بیمارستان شفای تاکستان 96 تختخوابی می شود - تاک پرس takpress.ir/2014/بیمارستان-شفای-تاکستان-96-تختخوابی-می-شو/ ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - به گزارش تاک پرس، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار قزوین در جریان بازدید از بیمارستان شفای تاکستان اظهارداشت:عملیات ساختمان بیمارستان ... بهره برداری از بیمارستان شفا تاکستان در آینده نزدیک - تی ... tnews.ir/news/322525773779.html ۷ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. - بیمارستان شفا تاکستان در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار گرفته و شهروندان تاکستان می توان0مرکز تجاری ... www.takestan20.ir/cat-2.aspx جعفر علیزاده در حاشیه بازدید از بیمارستان شفا تاکستان در گفت‌وگو با خبرنگار فاراستخدام وزارت بهداشت در سال 94 | «ای استخدام» www.e-estekhdam.com/استخدام-وزارت-بهداشت/ ۲ روز پیش - پرداخت ۱۰۰ درصد مطالبات پزشکان و غیرپزشکان بیمارستان‌ها ... تارا به این سوال که آیا در اجرای این طرح با مشکلات اعتباری مواجه هستید یا خیر؟ نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت | «ای استخدام» | آگهی های ... www.e-estekhdam.com/دانلود-سوالات-استخدامی-وزارت-بهداشت/ این نمونه سوالات استخدامی در مرداد ماه سال ۹۳ تنظیم و بروز رسانی شده است. behdasht ... دانلود سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشکده های علوم پزشکی. این سوالات نمونه ... شما از این صفحه چن آزمون استخدامی علوم پزشکی بیمارستان غدیرسیاهکل zibarastegari.poiu.ir/.../زمان+آزمون+استخدامی+علوم+پزشکی+بیمارستان+... سوالات استخدامی بانک تجارت رشته علوم اقتصادی نمونه سوالات استخدامی بانک ... ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه رشته های گرامی بیمارستان مرند: این مجموعه شامل گلچینی از مهمترین نمونه سوالات ... استخدام بیمارستان میلاد در لاهیجان (اعلام نتایج) | ایران استخدام iranestekhdam.ir/استخدام-بیمارستان-میلاد-در-لاهیجان/ ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بیمارستان های کشور. خبر ۲۲ اسفند ۹۳: ایران استخدام: آزمون استخدامی بیمارستان میلاد لاهیجان در روز جمعه مورخه ۲۲ ... استخدامی بیمارستان - مجله اینترنتی میکی ichmt2014.ir/استخدامی-بیمارستان/ ۶ روز پیش - وی برای انجام آزمایشات پزشکی در حنجره خود به بیمارستان رفته است. ... دانلود سوالات آزمون و مصاحبه استخدامی - تست دانلود، سوالات استخدامی، نمونه ... دانلود نمونه سوالات رایج آزمون های استخدامی bartarinketab.ir/post/238 نمونه سوالات استخدامی رایگان,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی. ... سوالات علوم پزشکی · سوالات استخدامی بهداشت · سوالات استخدامی مدیریت · سوالات استخدامی ... مدیریت نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - خانه hrmest.tbzmed.ac.ir/question_answer.aspx سوال : من ازطرحم 16ماه باقی مانده تا به اتمتم برسد ایا میتوانم ذرازمون استخدامی ... پیاو آور بهداشت تو بیمارستان بگذرونم میخوام بدونم از کجا میشه اطلاعات دقیقی بدست ... سوالات آزمون استخدامی بیمارستان بین المللی تبریز | مجله ... watersavingabfaesfahan.ir/get/سوالات-آزمون-استخدامی-بیمارستان-بین-ا/ دانلود رایگان نمونه سوالات پیام ... نمونه سوالات استخدامی “سازمان پزشکی قانونی “با جواب , نمونه سوالات استخدامی ... سایت آزمون دکتری ( نتایج دانشگاه ... سایت تخصصی س در قزوین اظهار کرد: به روند اجرایی این بیمارستان باید سرعت بخشید و برای ... بهره‌برداری از بیمارستان شفا تاکستان در آینده نزدیک ... p313.ir/post-85039.html ۸ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. - به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از تاکستان، صبح امروز و در ادامه بازدیدهای مسئولان کشوری و استانی از پروژه ... تحویل بیمارستان «شفا» تاکستان 2 ماه آینده - Nividar نیویدار nividar.com/news/53febc0d36e63b87930120bd ۶ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین در بازدید استاندار قزوین از پروژه بیمارستان در دست احداث «شفا» تاکستان که تاکنون 93 درصد پیشرفت داشته ... مناقصه واگذاری تجهیز آشپزخانه بیمارستان شفا تاکستان www.ariatender.com/tender/view-1339298.html واگذاری تجهیز آشپزخانه بیمارستان شفا تاکستان. تاریخ انتشار در وب سایت : 1393/10/03. مهلت خرید اسناد : از 04/10/1393 لغایت 08/10/1393. مهلت ارسال مدارک ...